Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Zdalna nauka w naszej gminie

Informacje, 25 marca 2020 08:49

Od dziś wchodzi w życie obowiązek zdalnego nauczania w szkołach. Tymczasem w placówkach gminy andrychowskiej już od kilkunastu dni prowadzone są w ten sposób zajęcia. Poniżej prezentujemy fragmenty kilku sprawozdań dyrektorów szkół.

ZSS w Inwałdzie – dyrektor Michał Kolodziejczyk
(…) We wszystkich klasach 1-8 SP i w zakresie każdego przedmiotu zostało uruchomione z dniem 13.03.br. nauczanie z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Nauczanie odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, email uczniowskich, komunikatora społecznościowego messenger. Nauczyciele przedmiotowi na bieżąco zgodnie z z obowiązującym szkolnym planem lekcji komunikują się z uczniami i ich rodzicami przekazując wiadomości i umiejętności do opanowania oraz zlecając do wykonania prace pisemne (zadania, ćwiczenia, testy, arkusze egzaminacyjne, karty ćwiczeń itp.). Każdy nauczyciel określa szczegółowo czas wykonania zadania oraz sposób udokumentowania pracy uczniowskiej. Każdy nauczyciel klas 4-8 SP na bieżąco monitoruje pracę uczniowską poprzez konieczność przesyłania nauczycielowi informacji zwrotnych, w tym zadań wykonanych przez ucznia droga email lub messenger. W klasach 1-3 SP nauczyciele utrzymują bieżący kontakt z rodzicami prosząc ich w miarę możliwości o monitorowanie pracy ich dzieci. Praca uczniowska podlega ocenie – zalecane są oceny mobilizujące ucznia do jeszcze lepszej pracy; w przypadku niedbałego wykonania zadania nauczyciel poprzez przesłanie swoich spostrzeżeń i uwag zleca ponowne wykonanie tego samego zadania. W zakresie nauczania matematyki, fizyki i chemii uczniowie utrwalają wcześniej poznane wiadomości i umiejętności. Nie zleca się uczniom samodzielnego poznawania nowych treści. Na chwilę obecną rozpoznawana jest możliwość uruchomienia wideokonferencji z możliwością zadawania nauczycielowi przez uczniów pytań w formie głosowej. W przypadku przedmiotów, w których dominuje tzw. wiedza opisowa, realizowana jest na bieżąco podstawa programowa. Nauczyciele zostali poinformowani o możliwości wpisywania ocen przedmiotowych i uwag pozytywnych za właściwą postawę uczniowską do dziennika elektronicznego. W klasach 8 SP w dalszym ciągu i w sposób bardziej wzmożony z wykorzystaniem materiałów opracowywanych przez OKE, prowadzone jest przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Wychowawcy klas w zakresie pracy wychowawczej zostali zobowiązani do komunikowania się z rodzicami i uczniami drogą telefoniczną lub email tak, aby uczniowie mieli świadomość konieczności jak najlepszego wykonywania obowiązków szkolnych. Wychowawcy klas koordynują w zakresie swojej klasy nauczanie internetowe, tak aby uczniowie nie byli za bardzo obciążeni pracą zlecaną im przez nauczycieli. Dyrektor szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego utrzymuje bieżący kontakt telefoniczny i email z nauczycielami, przekazując im dyspozycje i zalecenia w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej. Ponadto dyrektor wystosował także komunikaty do rodziców oraz dzieci i młodzieży z informacjami dotyczącymi obecnej sytuacji i wskazaniami podejmowania odpowiednich działań w sprawach oświatowych i profilaktyki koronawirusa. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie wykorzystując znane im programy edukacyjne oraz te proponowane od 14.03.br. przez MEN. Ponadto nauczyciele wezmą udział w webinarium “Chcę uczyć zdalnie _jak zacząć” w ramach projektu pn. Lekcja Enter. Z przedstawianych dyrektorowi szkoły przez nauczycieli i wychowawców informacji można wnioskować, że uczniowie przebywają w domach i rzetelnie oraz odpowiedzialnie, rozumiejąc powagę sytuacji, realizują swoje obowiązki uczniowskie.

SP nr 2 w Andrychowie – Elżbieta Górska-Zborowska
Informacje dotyczące przebiegu nauczania z wykorzystaniem mediów elektronicznych w Szkole Podstawowej nr 2 w Andrychowie

 1. Wszyscy nauczyciele zostali poinformowani o konieczności pracy w systemie zdalnego nauczania (11 marca 2020 r.).
 2. Metody, formy i sposoby pracy dostosowują do specyfiki swojego przedmiotu. Wykorzystują w tym celu:
 • dziennik elektroniczny,
 • stronę internetową szkoły (w strefie ucznia utworzono zakładkę „Zdalne nauczanie”),
 • maile do rodziców i uczniów (klasy 7 i 8),
 • kontakty telefoniczne, sms,
 • mobilne komunikatory WhatsApp, Messenger,
 • Blogi,
 • Facebook (klasy 7 i 8),
 1. Nauczyciele korzystają z gotowych materiałów edukacyjnych rekomendowanych przez MEN, między innymi: e-podręczniki, pakiety zadań od CKE dla ósmoklasistów, portal lektury, programy edukacyjne przygotowane przez telewizję i radio, formularze Google, platformy: LearningApps, Quizizz, Matzoo, Kahoot, Padlet- wirtualna tablica, Pi-stacja-darmowe wideolekcje z matematyki, a także swoje przygotowane materiały, karty pracy.
 2. Nauczyciele realizują program wg planu lekcji na dany dzień.
 3. W celu monitorowania zdalnego nauczania uczący wypełniają tabelę zawierającą informacje dotyczące terminu realizowanych zajęć, tematu, wykorzystanych metod, sposobu sprawdzenia zrozumienia danego tematu, ilości uczniów, którzy brali udział w nauczaniu oraz sposobu powiadomienia uczniów, którzy nie realizują lekcji. Po tygodniu nauczania (piątek) uczący wysyłają w/w informację do dyrekcji.

ZSS w Roczynach – dyrektor Andrzej Kojder
– Nauczyciele Zespołu Szkół Samorządowych w Roczynach prowadzą różnorodne formy zdalnego nauczania. Praca odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, grup społecznościowych typu: Facebook, Messenger, WhatsApp, platformy e-learningowej. Kadra pedagogiczna udostępnia uczniom linki do stron, na których można znaleźć materiały edukacyjne do danych partii materiału, nauczyciele również wskazują uczniom przydatne scenariusze ze strony MEN oraz próbne arkusze egzaminacyjne dla ósmoklasistów znajdujące się na stronie CKE. Nauczyciele wskazują również zadania i ćwiczenia znajdujące się w podręcznikach i zeszytach ćwiczeń uczniów. Współpraca odbywa się również za pomocą narzędzi Google. Uczniowie w znaczącej części potwierdzają wykonanie zadań, przesyłając skany i zdjęcia. Na stronie internetowej szkoły, w zakładce Przedszkole – Praca zdalna znajdują się materiały do pobrania zaproponowane przez nauczycieli przedszkola do pracy z dziećmi w domu. Podobne materiały zostaną udostępnione przez panie z świetlicy szkolnej. Pedagog szkolny przesyła uczniom i rodzicom informacje na tematy dotyczące rozwoju osobowości ucznia oraz podejmuje działania mające na celu aktualizowanie na stronie szkoły zakładki dla rodziców w obszarze profilaktyka i wychowanie.

Oprac. jd Fot. Archiwum Nowin Andrychowskich

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content