Przejdź do treści

Zastępca kierownika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa poszukiwany

Informacje, 15 listopada 2023 09:54

Urząd Miejski w Andrychowie ogłosił nabór na stanowisko zastępcy kierownika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. Szczegóły ogłoszenia zamieszczamy poniżej.

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie wyższe techniczne,
3. co najmniej trzyletni staż pracy lub co najmniej 3 lata wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na przedmiotowym stanowisku (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem),
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. nieposzlakowana opinia,
7. umiejętność biegłej obsługi komputera,
8. prawo jazdy kategorii B.

Uwaga:
Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej – telefonicznie lub drogą mailową.

Wymagania dodatkowe:

1. znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: o publicznym transporcie zbiorowym, o drogach publicznych, o samorządzie gminnym, przepisów prawa budowlanego, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego,
2. preferowane wykształcenie wyższe techniczne w zakresie drogownictwa lub budownictwa,
3. dobra znajomość topografii Gminy Andrychów,
4. umiejętność czytania dokumentacji budowlanej,
5. umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy,
6. umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
7. dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność,
8. wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. zastępowanie Kierownika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w czasie jego nieobecności,
2. bezpośrednie organizowanie, koordynowanie, kierowanie i nadzorowanie zadań pracowników Referatu Bieżącego Utrzymania Dróg w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa, w sposób zapewniający zgodność działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
3. współpraca z innymi Wydziałami w Urzędzie w zakresie realizowanych zadań,
4. sprawdzanie pod względem merytorycznym zleceń roboczych,
5. koordynowanie, nadzór i kontrola wszystkich czynności Wydziału z zakresu gospodarki drogowej i mostowej, a w szczególności:
 planowanie robót i ich technologii,
 przygotowywanie szczegółowych specyfikacji technicznych i ich analiza,
 nadzór nad prowadzonymi robotami (budowy, przebudowy, remonty dróg gminnych oraz dróg będących w zarządzie Gminy),
 udział w komisyjnych odbiorach robót,
 wprowadzanie ograniczeń na drogach i mostach, ze względu na stan techniczny lub bezpieczeństwo ruchu,
 prowadzenie i rozliczenie inwestycji drogowych,
6. koordynowanie, nadzór i kontrola wszystkich czynności Wydziału z zakresu konserwacji bieżącej oświetlenia ulicznego,
7. koordynacja i kierowanie zimowym utrzymaniem dróg,
8. systematyczne sprawdzanie merytorycznej i formalnej poprawności prowadzonych postępowań, a w szczególności dokumentów i pism oraz opracowań powstałych w Wydziale,
9. przygotowywanie materiałów do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, rozbudowę lub przebudowę dróg gminnych,
10. inspiracja i wdrażanie niezbędnych usprawnień, efektywnych metod pracy i funkcjonalnej struktury Wydziału,
11. podejmowanie działań w celu pozyskania środków pozabudżetowych, koordynacja prac związanych z przygotowaniem wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych,
12. koordynacja prac związanych z okresowymi pomiarami ruchu drogowego, ewidencją dróg i obiektów mostowych, okresowa kontrolą stanu dróg i obiektów mostowych,
13. weryfikacja oraz koordynacja prac związanych z opracowaniem dokumentacji technicznych i kosztorysów inwestorskich, sporządzanych na potrzeby Gminy,
14. uczestniczenie w prowadzeniu przygotowań od strony merytorycznej zamówień publicznych, w tym opracowywanie kosztorysów inwestorskich, weryfikacja zapisów umów zawieranych przez Gminę w zakresie utrzymania oraz inwestycji na drogach gminnych,
15. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych w tym wykonywanie obowiązków przewodniczącego komisji przetargowej,
16. wykonywanie innych prac zleconych przez pierwszego Zastępcę Burmistrza oraz Kierownika Wydziału.

Oferujemy:

– miejsce: Wydział Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 16,
– wymiar czasu pracy: pełny etat,
– pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas nieokreślony lub na czas określony, z tym, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym – na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
Informacja o wskaźniku

W miesiącu październiku 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 842 99 99 (Wydział Administracji).

Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV),
2. list motywacyjny,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (świadectwa, dyplomy lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
5. kopie świadectw pracy, potwierdzających wymagany w ogłoszeniu staż pracy, a dodatkowo w przypadku trwania zatrudnienia – dokumentu poświadczającego zatrudnienie (zaświadczenie o zatrudnieniu lub ksero umowy o pracę),
6. kopie innych dodatkowych dokumentów świadczących o posiadanych kwalifikacjach, kursach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej,
7. dowód osobisty – do okazania przez kandydata, podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
11. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego,
12. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530).

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym:
– osobiście w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, pok. 225 drugie piętro (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek, środa, czwartek: od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00 oraz piątek od 7.30 do 14.00)
– lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Andrychowie” w terminie do dnia 24 listopada 2023 r.

Dokumenty aplikacyjne można składać również drogą elektroniczną, ale tylko w przypadku jeżeli zostaną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub złożonych za pomocą profilu zaufanego – ze wskazaniem naboru, którego dotyczą.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Andrychów ( www.andrychow.eu lub www.bip.malopolska.pl/umandrychow ) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy, oświadczenie o niekaralności – powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781) oraz ustawą z 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz. 530).

Termin składania dokumentów: 2023-11-24

Dodatkowe informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą w Andrychowie, Rynek 15, 34-120 Andrychów tel.:33 875-23-60, adres e-mail: info@andrychow.eu
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych osobowych dostępny będzie pod adresem e-mail: iod@andrychow.eu.
3. Pani/Pana dane zbierane są w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest ustawa z dnia 26.06.1974r. – Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.
5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji.
7. Odbiorcami danych będą tylko osoby i instytucje upoważnione z mocy prawa. Pani/Pana dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe po zrealizowaniu zadania, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dot. archiwizowania danych obowiązujących Administratora.

Oprac. jd Fot. Archiwum „Nowin Andrychowskich”

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content