Przejdź do treści

Zajmą się gospodarką odpadami

Informacje, 29 czerwca 2017 11:27

Powstał zespół ds. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Andrychów. Ma opracować m.in. sposób wyliczania opłat za odbiór odpadów.

Podziel się
Zespół powołał Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak zarządzeniem z dnia 27 czerwca. Jak czytamy w zarządzeniu burmistrza: „Do zadań Zespołu należy  opracowanie założeń do nowych regulacji prawnych systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Andrychów oraz przetargów na realizację usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców.”
Dalej zarządzenie podaje: „Pracami Zespołu kierują dwaj Przewodniczący, do obowiązków których należeć  będzie zwoływanie i prowadzenie posiedzeń z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb. Przewodniczenie obradom i ich zwoływanie przez Przewodniczących  odbywać się będzie naprzemiennie z zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie zwoła i będzie prowadzić  Pan Tadeusz Sarlej . Przewodniczący organizujący dane posiedzenie może zapraszać do udziału w posiedzeniach  osoby spoza jego składu, zajmujące się dziedziną, która należy do zadań Zespołu.”
 
Podajemy jego skład:  
Przewodniczący: Wiesław Mikołajek – radny Rady Miejskiej w Andrychowie
                            Tadeusz Sarlej – radny Rady Miejskiej w Andrychowie
Członkowie:
Roman Babski  – Przewodniczący Rady Miejskiej w Andrychowie,
Władysław Żydek – Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie
Dorota Magiera – radna Rady Miejskiej w Andrychowie
Ewa Wątroba – radna Rady Miejskiej w Andrychowie
Marek Nowak – radny Rady Miejskiej w Andrychowie
Maria Radoń– radna Rady Miejskiej w Andrychowie
Mirosław Wasztyl – Z-ca Burmistrza Andrychowa
Ewa Rohde-Trojan – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie
Marta Zmiertka – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Na fotografii, w środku – przewodniczący zespołu radny Wiesław Mikołajek.
mn
Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content