Przejdź do treści

XXX sesja Rady Miejskiej przed nami

Informacje, 13 stycznia 2017 08:17

​19 stycznia w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbędzie się XXX sesja Rady Miejskiej. Podczas niej radni podejmą uchwały m.in. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów, przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Andrychowie na 2017 rok.

Podziel się

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Roczynach – Mat. Nr 84, poz. 1,
b) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie obszaru sołectwa Inwałd – Mat. Nr 84, poz. 2,
c) zmiany Statutu Gminy Andrychów – Mat. Nr 84, poz. 3,
d) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Andrychowa – Mat. Nr 84, poz. 4,
e) ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające bezpłatną podstawę programową, udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Andrychów – Mat. Nr 84, poz. 5,
f) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – Mat. Nr 84, poz. 6,
g) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 84, poz. 7,
h) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Andrychowie na 2017 rok – Mat. Nr 85,
i) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XVII-164-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków –Mat. Nr 84a,
j) skargi Nr BNR.1510.9.2016 – Mat. Nr 84b, poz. 1,
k) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2017 roku – Mat. Nr 84b, poz. 2,
l) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 84c, poz. 1,
m) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2017-2024 – Mat. Nr 84c, poz. 2.
9. Wolne wnioski, oświadczenia.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXX sesję znajdują się w biurze Rady Miejskiej. 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content