Przejdź do treści

Wygraj wczasy o wartości 4000 złotych

Informacje, 03 kwietnia 2017 09:23

​W każdy wtorek i piątek kwietnia na antenie Radia AM Andrychów organizujemy dla Państwa konkurs wspólnie z biurem podróży Sumada Travel.

Podziel się

Po godzinie 8.00 – w trakcie trwania konkursu – czekamy na telefony od pierwszych dwóch osób, które zaproponują hasło reklamowe dla Sumady Travel (maksymalnie do 10 słów!). Spośród wszystkich 16 zgłoszonych propozycji, 4 maja, specjalnie powołana do tego celu komisja konkursowa ogłosi trzy najlepsze hasła. 5 maja ogłoszony zostanie zwycięzca, który wygra wczasy w Chorwacji dla 2 osób o wartości 4 tysięcy złotych! Pełny regulamin poniżej oraz na www.sumada.com.pl
 

Regulamin Konkursu
Wygraj wczasy z biurem podróży Sumada Travel i Radiem AM Andrychów
zwany dalej: „Regulaminem”

§1. 

1. Organizatorami Konkursu „Wygraj wycieczkę z biurem podróży Sumada Travel i Radiem AM Andrychów” zwanego dalej „Konkursem” są Redakcja Nowin Andrychowskich i Radia AM Andrychów oraz Biuro Podróży Sumada Travel w Andrychowie.
2. Konkurs organizowany jest na Antenie Radia AM Andrychów w terminie od 3 kwietnia do 4 maja 2017 r. i ma na celu wyłonienie zwycięskiego hasła reklamowego Biura Podróży Sumada Travel w Andrychowie zwanego dalej „Hasłem”.
3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, zwana dalej „Uczestnikiem”. Uczestnikiem nie może być osoba będąca członkiem rodziny Organizatorów ani osoba współpracująca z Organizatorami.
4. Organizatorzy mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu:
– w przypadku naruszenia Regulaminu,
– w przypadku zachowań niezgodnych z obowiązującym prawem,
– w przypadku kierowania treści niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz normami etycznymi.
5. Udział w Konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

§2.
Zasady i przebieg Konkursu

1. Pierwszych 2 słuchaczy Radia AM Andrychów, którzy dodzwonią się do studia w trakcie trwania Konkursu podczas wtorkowej lub piątkowej porannej audycji, po usłyszeniu odpowiedniego komunikatu może zaprezentować na antenie 1 propozycję Hasła.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedno Hasło.
3. Hasło musi być związane z profilem działania Biura Podróży Sumada Travel w Andrychowie i zawierać maksymalnie 10 wyrazów. Wszelkie informacje na temat Biura Podróży Sumada Travel znajdują się pod adresem sumada.com.pl
4. W przypadku zgłoszenia przez różnych Uczestników Haseł podobnych lub takich samych Uczestnik, który zgłosił Hasło jako pierwszy uznany zostanie za jego autora.
5 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie na antenie RA propozycji Hasła; niezbędne jest również podanie poza antena danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego. 
6. Powołana przez Organizatorów Komisja konkursowa przyzna nagrodę główną za najlepsze w jej ocenie Hasło.
7. Terminy:
– Zgłaszanie Haseł – od 3 kwietnia do 31 kwietnia 2017 r.
– Wybór trzech najlepszych propozycji przez Komisję konkursową (w składzie: Monika Adamus, Anna Płonka, Marek Nycz, Robert Fraś) i ogłoszenie na antenie Radia AM Andrychów nastąpi
3 maja 2017 r. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.
– Ogłoszenie zwycięzcy na antenie Radia AM Andrychów nastąpi 4 maja 2017 r.
– Organizatorzy poinformują zwycięzcę telefonicznie o przyznaniu nagrody.

§3.
Nagrody

1. Fundatorem nagrody jest Biuro Podróży Sumada Travel w Andrychowie, które przyzna następującą nagrodę: Wczasy do Chorwacji dla 2 osób, o wartości 4000 zł, w terminie 13-24 września 2017 r.
2. Uczestnik nie może wymienić nagrody na równowartość pieniężną.
3. Uczestnik, w przypadku uzyskania prawa do nagrody, nie może przenosić tego prawa na osoby trzecie bez pisemnej zgody Organizatorów.

§4.
Dane osobowe oraz prawa autorskie

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatorów na potrzeby Konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Z 2002 r,Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).
2. Organizatorzy nabywają całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych lub wyróżnionych Haseł na wyłączność, tj. prawo do korzystania z Haseł i rozporządzania nimi, a Uczestnik oświadcza, że prawa te przenosi nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili ogłoszenia Konkursu polach eksploatacji. 
3. Przejście praw autorskich do nagrodzonego Hasła nastąpi z momentem ogłoszenia wyników Konkursu na antenie RA.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wnoszenia zmian do zwycięskiego Hasła gdy uzna to za stosowne.

§5.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie pytania lub wątpliwości należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail redakcja@nowiny.andrychow.eu.
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content