Przejdź do treści

Wybory Ławników 2024-2027

Informacje, 06 czerwca 2023 08:54

31 grudnia 2023r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023. Prezes  Sądu  Okręgowego  w Krakowie zwrócił się do Rady Miejskiej w Andrychowie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wadowicach  – 2  ławników, zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 217).

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

– posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

– jest nieskazitelnego charakteru,

– ukończył 30 lat,

– jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

– nie przekroczył 70 lat,

– jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

– posiada co najmniej wykształcenie średnie.

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM:

Ławnikami nie mogą być:

– osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

– osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

– funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

– adwokaci i aplikanci adwokaccy,

– radcy prawni i aplikanci radcowscy,

– duchowni,

– żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

– funkcjonariusze Służby Więziennej,

– radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,  inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW upływa 30 czerwca 2023r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej po upływie tego terminu, pozostawione zostaną bez dalszego biegu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat dołącza następujące dokumenty:

–  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

– oświadczenie  kandydata,  że  nie  jest  prowadzone  przeciwko  niemu  postępowanie  o  przestępstwo  ścigane  z  oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach  opieki
zdrowotnej  finansowanych  ze  środków  publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji  ławnika,

– aktualny  odpis  z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  albo  odpis  lub  zaświadczenie  potwierdzające  wpis  do  innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata,

– listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli, osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba umieszczona na liście,

–  2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,

–  do  zgłoszenia  kandydata  na  ławnika  dokonanego  na  karcie  zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na  podstawie przepisów prawa,  dołącza  się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do  innego  właściwego  rejestru  lub  ewidencji  dotyczące  tej  organizacji, które  to  dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące  przed dniem zgłoszenia,

– do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania
wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Szczegółowe informacje wraz z wzorami niezbędnych dokumentów można uzyskać w Biurze Rady Miejskiej w Andrychowie (pok. nr 226, tel. 842-99-07)
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Andrychowie  oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Zgłoszenia kandydatów można składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Andrychowie , ul. Rynek 15 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Andrychowie:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30;      
wtorek 7.30-17.00

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Źródło: UM w Andrychowie Obraz autorstwa fabrikasimf na Freepik

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content