Przejdź do treści

Wszystko o Gminie Andrychów

Informacje, 31 maja 2023 09:35

Jest już gotowy „Raport o stanie gminy”. Dokument podsumowuje działalność samorządu gminnego w poprzednim roku – w tym wypadku 2022 – we wszystkich sferach życia publicznego, od finansów, majątku czy inwestycji po sprawy społeczne, kwestie oświatowe oraz środowiskowe. Można go w całości przeczytać na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Liczy 109 stron.

Przypomnijmy, że Sejm uchwalił ustawę na ten temat cztery lata temu i po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z raportem w 2019 roku. Po co jest ten dokument? Otóż ma on być rodzajem sprawozdania, jakie władze samorządowe składają przed mieszkańcami gminy. Na jego podstawie Rada Miejska głosuje tzw. „wotum zaufania” dla burmistrza.

Obecny Raport będzie przedstawiony Radzie Miejskiej 29 czerwca na sesji absolutoryjnej, kiedy omawiane będzie również sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 i sprawozdanie o finansach gminy. Potem radni będą decydować o udzieleniu Burmistrzowi Andrychowa absolutorium.

Debata nad raportem

W debacie nad „Raportem o stanie gminy” mogą brać udział nie tylko radni, ale także mieszkańcy, którzy przyjdą na sesję. Ustawodawca określił jednak specjalne warunki udziału mieszkańców.

I tak np. w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców chętni do zabrania głosu muszą:

1. Zebrać 50 podpisów pod pisemnym zgłoszeniem do debaty.

2. Złożyć w Biurze Rady takie pismo nie później, niż jeden dzień przed debatą.

3. Kolejność wystąpień będzie odpowiadać kolejności zgłoszeń.

4. Czas wystąpień jest nieograniczony, ale debatujących nie może być więcej niż 15, chyba że Rada podejmie uchwałę zwiększającą taka liczbę. 

Wszystko, ale finanse najważniejsze

We wstępie Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak napisał: Opisując w Raporcie zadania, jakie wykonaliśmy, poddajemy te zobowiązania Waszej ocenie. Tym samym rozliczamy się przed Mieszkańcami z tego wszystkiego, co powierzyliście nam razem z zaufaniem, że będziemy dbać o nasze wspólne dobro, jakim jest nasza mała ojczyzna.

Nie pominęliśmy problemów, jakie trzeba było rozwiązać w tych trudnych czasach dogasającej pandemii, wojny za wschodnią granicą i fali uchodźców, których tutaj przyjęliśmy. Opisując finanse, nie pominęliśmy faktu uszczuplenia budżetów samorządowych.

(…) Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego dokumentu, a Mieszkańców zachęcam do jego lektury.

Jest tu zatem wszystko, czym zajmuje się władza samorządowa na swoim. Rzućmy okiem na kilka konkretów. Na początku demografia, a więc ilu nas jest. W Andrychowie mieszka 18 424 osób, a w sołectwach – 23 341. Zatem w sumie w Gminie Andrychów mamy 41 765 mieszkańców. W ciągu roku liczba ta zmniejszyła się o 382 osoby.   

Dochody Gminy Andrychów w minionym roku wyniosły 249 378 301 zł, a wydatki 252 940 153 zł. Budżet Gminy Andrychów w 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości 3 561 852 zł. Średni dochód na 1 mieszkańca w 2022 roku wyniósł 5 971 zł.

Na wydatki bieżące przeznaczono 221 197 155 zł, a na majątkowe (w tym są inwestycje) 31 742 998 zł.

Zadłużenie Gminy Andrychów na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 81.128.798 zł, co stanowi 32,53% dochodów wykonanych.

Dalej opisywane są szczegółowo inwestycje, komunikacja, działalność gospodarcza, elektroniczne usługi publiczne, Działalność gospodarcza, mienie komunalne, wodociągi i kanalizacja, inne spółki jak Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Andrychowie, architektura i urbanistyka, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, pomoc społeczna, edukacja i oświata, bezpieczeństwo, zestawienie uchwał, Centrum Kultury i Wypoczynku, Miejska Biblioteka Publiczna oraz sport, turystyka i promocja.

Nad tym raportem pracowało wielu ludzi i wiele instytucji w gminie. Zainteresowanych, zwłaszcza tych, którzy chcieliby wziąć udział w debacie odsyłamy do pełnej wersji zamieszczonej na stronie BIP.

n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content