Przejdź do treści

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Informacje, 26 maja 2022 13:32

Dziś (26 maja) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Główne tematy obrad dotyczyły „Raportu o stanie Gminy Andrychów” i udzielenia burmistrzowi wotum zaufania oraz absolutorium. Nim jednak rozpoczęły się obrady, przybyli goście – manifestanci...

Nasze dzieci też są ważne”

Nim rozpoczęła się zaplanowana część sesji, na sali obrad Urzędu Miejskiego pojawiło się kilkanaście osób, w tym mali niepełnosprawni. Rozwinęli transparent z napisem „Nasze dzieci też są ważne”. Przybyłym chodziło o to, aby w Szkole Podstawowej nr 4 zainstalowano windę. Mówiła o tym ich przedstawicielka Edyta Kukuła. Goście wyrazili niepokój, że sprawa opóźnia się. Jak wyjaśnił wiceburmistrz Wojciech Polak, wynika to z czynników zewnętrznych, niezależnych od Urzędu Miejskiego. Przypomniał, iż windy powstały już w szkołach w Inwałdzie i Sułkowicach-Bolęcinie. Z kolei burmistrz Tomasz Żak zapewnił, że pieniądze w budżecie są zarezerwowane, władze czekają na dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON dał samorządowi Andrychowa nakaz zainstalowania windy do końca października 2023 roku. – Decyzja ta musi być wykonana – deklarował burmistrz. W kuluarach sesji Edyta Kukuła powiedziała nam, że ona i inni obecni związani z niepełnosprawnymi opuszczają salę w umiarkowanie optymistycznych nastrojach, ale prawdziwy sprawdzian realizacji zapowiedzi nastąpi na końcu października przyszłego roku. Córka pani Kukuły jest uczennicą czwartej klasy SP nr 4 i musi uczyć się na parterze, a w następnych latach będzie musiała korzystać z pracowni zlokalizowanych na piętrach.

Podsumowania i ważne głosowania

Merytoryczna część posiedzenia rozpoczęła się od wysłuchania sprawozdania burmistrza z działalności między sesjami. O poruszanych przez mówcę problemach informujemy na bieżąco w Nowinach Andrychowskich oraz na stronach internetowych radioandrychow.pl.

Radni opozycji dopytywali o Staw Anteckiego i przerwanej tam inwestycji. Wiceburmistrz Mirosław Wasztyl zapewnił, iż jest przygotowywany program naprawczy. Była też dyskusja na temat zakładu zgazyfikowania odpadów komunalnych i wizyty przedstawicieli Andrychowa w Swindon, gdzie taki obiekt działa. Radni opozycji wyrażali sceptycyzm, czy należy takie przedsięwzięcie realizować, bo m.in. pogorszy stan środowiska. Wiceburmistrz Mirosław Wasztyl opowiedział, jaka jest procedura pozyskiwania pieniędzy z puli Unii Europejskiej na ten cel. Przedstawił też, jak taki zakład działa. Zapewnił, że do Andrychowa nie będą przywożone śmieci z zewnątrz. To firma zewnętrzna wyłoniona w przetargu przygotuje z odpadów paliwo (tzw. chipsy) i dostarczy do zakładu zgazyfikowania. A wszystko odbywać się w ostrym reżimie ekologicznym. Ostatecznym produktem będzie gaz o najwyższych parametrach energetycznych, ale istnieje też możliwość pozyskiwania wodoru. Koszt inwestycji to 260 mln zł. Niebawem rozpoczną się prace projektowe. Najpierw ma powstać nowa elektrociepłownia, potem ewentualnie zakład zgazyfikowania odpadów, i to pod warunkiem, że będzie to obiekt całkowicie bezpieczny dla środowiska. Inwestycja ruszy w 2024 r. Wiceburmistrz zaproponował radnym osobne spotkanie na temat tego przedsięwzięcia, gdyż tematyka jest rozległa i jest sporo szczegółów, których nie da się omówić na sesji. Zadeklarował, że jeżeli nie będzie zgody społecznej na realizację inwestycji, to taki obiekt nie powstanie.

W kolejnym punkcie sesji dyskutowano nad wspomnianym raportem o stanie gminy, co było podstawą do udzielenia burmistrzowi Tomaszowi Żakowi wotum zaufania. Stało się to stosunkiem głosów 14 (za), 6 (przeciw), 1 wstrzymujący się. Nie obyło się bez polemik. Główną krytykę dokumentu i postępowania władz oraz klimatu w samorządzie przeprowadził radny Krzysztof Kubień. Wykorzystał do tego nawet odtworzoną przez smartfon piosenkę Wojciecha Młynarskiego „Co by tu jeszcze spieprzyć”. Część radnych nie chciała słuchać tych, ich zdaniem demagogicznych, wywodów i opuściła na ten moment salę obrad. Przewodniczący Roman Babski odpowiedział liderowi opozycji mniej znanym wierszykiem o eunuchach.

To niejedyne głosowanie dotyczące włodarza gminy. Rada Miejska po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania ubiegłorocznego budżetu i pozytywnymi opiniami Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie udzieliła burmistrzowi absolutorium. Stało się to stosunkiem głosów 15 (za), 4 (przeciw) i 2 (wstrzymujących się).

Transport i ronda

Władze gmin naszego regionu, w tym Andrychowa, porozumiały się z samorządem powiatu wadowickiego w sprawie powstania „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wadowickiego”. Radni podczas sesji zgodzili się wydać na ten cel 3 tysiące złotych. Dokument, którego projekt już powstał i jest publikowany na stronach wadowickiego starostwa, posłuży do opracowywania koncepcji rozwoju komunikacji autobusowej czy busowej na terenie powiatu, a zwłaszcza wskazania tras szczególnie ważnych dla mieszkańców naszych terenów. Następnym krokiem będą starania o pozyskiwanie środków finansowych na uruchomienie linii i dopłat do tak zwanego wozokilometra.

Radni podjęli też uchwałę, w której wyrażają chęć przejęcia od Zarządu Dróg Wojewódzkich dwóch andrychowskich rond. Dzięki temu lokalny samorząd będzie mógł wykonywać nasadzenia roślin czy kwiatów oraz utrzymywać te swoiste wysepki. Natomiast ZDW przekaże gminie na te cele co roku gminie 3 tys. zł.

Dla kogo bezpłatne bilety w publicznym transporcie?

Radni znowelizowali uchwałę w sprawie bezpłatnych i ulgowych przejazdów w publicznym transporcie na terenie gminy Andrychów. Nie nastąpi to od razu. Najpierw uchwała musi być opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a potem jeszcze „odczekać” 14 dni.

Szczegóły pozmianach są takie:

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

1) Dzieci do lat 7 – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.
2) Mieszkańcy Gminy Andrychów, którzy ukończyli 75 lat życia i posiadają kartę seniora – na podstawie dowodu tożsamości i karty seniora wydane j w Andrychowie.
3) Uczniowie i studenci do 26 roku życia posiadający legitymację szkolną lub studencką.
4) Inwalidzi I grupy z ogólnego stan u zdrowia, osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielne j egzystencji, osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz opiekunowie tych osób – na podstawie dokumentu potwierdzającego inwalidztwo a w szczególności: legitymacji rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenia o przyznaniu I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającymi tożsamość pasażera; orzeczenia wydanego przez ZUS lub KRUS z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, a w odniesieniu do przewodnika lub opiekuna – wskazania przez osobę uprawnioną.
5) Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do 16 roku życia (ze stwierdzoną koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub koniecznością stałego udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) wraz z opiekunem – otrzymują bilet bezpłatnych przejazdów 1 + 1 z OPS i posiadają legitymację osoby niepełnosprawnej, a opiekun – legitymuje się biletem i sprawuje opiekę w trakcie przejazdu. 6) Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający legitymację odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości).

Gorąca końcówka

Radni dokonali też korekt w tegorocznym budżecie gminnym. Największa zmiana dotyczy pozyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 358 tys. zł na przebudowę ul. Nowaka w Roczynach. Ponadto Rada Miejska uznała za bezzasadną skargę osoby prywatnej (ojca dziecka) na dyrektor Przedszkola nr 4. Jednym z ostatnich akcentów sesji były podziękowania burmistrza za udzielone absolutorium, adresowane do współpracowników i radnych, którzy głosowali „za” i odznaczają się pracą na rzecz gminy. Tomasz Żak ujawnił też, iż radni Krzysztof Kubie i Alicja Studniarz będą zeznawać przeciwko gminie w sądzie. Innego zdania byli wymienieni rajcy, twierdząc, że sąd orzeknie, kto działa na szkodę gminy. Doszło do dłuższej, emocjonalnej wymiany zdań. Przewodniczący rady przeprosił wszystkich za przejawy pieniactwa, które pojawiło się na sesji.

Warto wspomnieć, że radni obradowali w komplecie, a więc odnotowano 100-procentową frekwencję.

jd Fot. Jacek Dyrlaga

Podziel się

Audycje radiowe / Posłuchaj więcej

Skip to content