Przejdź do treści

Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Informacje, 29 czerwca 2023 14:21

Czerwcowa Sesja Rady Miejskiej była już 60. w tej ponad pięcioletniej kadencji. Była też bardzo ważna, bo poświęcona „Raportowi o stanie gminy”, po którym radni głosowali udzielenie burmistrzowi wotum zaufania. Następnie radni wysłuchali sprawozdania finansowe z wykonania budżetu w roku 2022 i udzielili Tomaszowi Żakowi absolutorium.

Sesja jak zwykle odbyła się w Urzędzie Miejskim i poprowadził ją Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski. Po przyjęciu porządku obrad i protokołów z poprzednich obrad przewodniczący oddał głos burmistrzowi, który zdał relację ze swej działalności w okresie międzysesyjnym. Tomasz Żak mówił o sprawach, które na bieżąco opisywaliśmy na naszej stronie internetowej i omawialiśmy na antenie Radia Andrychów. Czytelnicy znajdą też opis tych wydarzeń w lipcowym wydaniu Nowin Andrychowskich.

Raport o stanie gminy

„Raport o stanie gminy” to bardzo obszerny i całościowy dokument opisujący gminę w jej wszystkich aspektach – od gospodarczych i finansowych po społeczne. Można go w całości przeczytać na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

Na początku burmistrz Tomasz Żak wygłosił wprowadzającą informację i podziękował pracownikom, którzy go stworzyli. Potem radny Stanisław Prus przypomniał, w jak trudnym okresie przyszło realizować zdania samorządu w okresie po pandemii, wojennych uchodźców, kryzysu paliwowego i uszczupleniu finansów gminnych, i to nie tylko w Andrychowie. Radny podziękował władzom gminy za realizację wszystkich zadań.

Później radna Alicja Studniarz wyraziła swoja opinię, że w Andrychowie funkcjonują dwie wizje gminy. – Pan realizuje wizję dużych inwestycji, czego przykładem jest strefa ekonomiczna – mówiła radna. – Ale jakie korzyści ma z tego przeciętny mieszkaniec? Potem wyjaśniono radnej, że strefa to podatki dla gminy od budowanych tam fabryk, a także setki miejsc pracy.

Radny Jakub Guzdek krytykując burmistrza wyraził opinię, że jest „porażony tym co się dzieje”. Radnemu nie podobają się takie inwestycje, jak rewitalizacja Pańskiej Góry.

Z takimi opiniami polemizował Władysław Żydek, który opinie radnych Studniarz i Guzdka uznał, za niesprawiedliwe.

Potem radny Andrzej Powroźnik uznał, że w jego Targanicach nic się nie robi, podobnie jak w innych sołectwach. Nowe drogi czy galerie handlowe powstają – zdaniem radnego – tylko w Andrychowie.

Do wypowiedzi radnych opozycji dołączył również radny Wiesław Mikołajek i wyraził podobną opinię. Wystąpienia te sprowokowały polemikę, w której udział wzięli również prezesi ZWiK Jan Mrzygłód i ZGK Zbigniew Bizoń, którzy musieli prostować nieprawdziwe fakty podawane przez niektórych radnych. Już w tym momencie debata nad raportem znacząco oddaliła się od jego treści.

Dyskusję podsumował Mirosław Wasztyl zastępca burmistrza Gminy, zwracając uwagę na rozminięcie się dyskutantów z tematem tego punktu sesji. Potem odniósł się do inwestycji w gminie i podziękował pracownikom, którzy się przyczynili do ich realizacji. W drugiej części zwrócił uwagę, w jak trudnych czasach i okolicznościach samorząd realizuje swoje zdania. Mirosław Wasztyl stwierdził, że w jego ponad dwudziestoletniej pracy w samorządzie jeszcze tak trudnego czasu nie było, zwłaszcza w sferze finansów gminnych. I sytuacja ma charakter ogólnokrajowy. Wiceburmistrz opisał też to wszystko, co zostało zrobione, jak budowano markę Andrychowa i jakie są plany samorządu. – Tak się rozwija miasto, gminę, a nie propozycjami żwirowania – podsumował Mirosław Wasztyl. Opozycję pytał o jej wizję rozwoju.

Po dyskusji radni głosowali nad wyrażeniem wotum zaufania wobec Burmistrza Andrychowa. 15 radnych było za udzielenie wotum, 4 było przeciw i jeden się wstrzymał.

Skrócony opis „Raportu o stanie gminy” zamieszczamy obok relacji z sesji.

Finanse i absolutorium

W następnej części sesji skarbniczka Gminy Andrychów Dorota Żywioł przedstawiła sprawozdanie z działalności finansowej Gminy Andrychów za 2022 r. Złożyły się na nie również: sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku i z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej. Raport skarbniczki zawierał również informację o stanie mienia komunalnego Gminy Andrychów. Dochody Gminy Andrychów w minionym roku wyniosły 249.378.301 zł a wydatki – 252.940.153 zł. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie BIP, gdzie jest obszerny materiał o stanie finansów Gminy Andrychów. W tej części pominięto ponowne wystąpienia i odczytywanie wszystkich sprawozdań.

Dorota Żywioł odczytała tylko pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie nt. sprawozdań finansowych Andrychowa. Potem przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2022 r. Za przyjęciem sprawozdania było 16 radnych, nikt nie był przeciw, a 4 osoby wstrzymały się.

Z kolei wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Andrychowa za rok 2022 odczytał jej przewodniczący Sławomir Nowak. Radni nie dyskutowali nad tym punktem i głosowali: 16 radnych było za, a czworo przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Tym samym burmistrz Tomasz Żak otrzymał absolutorium. Burmistrz podziękował radnym, również za konstruktywną krytykę.

Podjęcie uchwał i oświadczenia

Następna część sesji poświęcona była innym, bieżącym sprawom. Pierwsza dotyczyła powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

Następna odnosiła się do wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Tkackiej 94. Potem Rada wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny prawa własności nieruchomości zajętych pod drogę krajową nr 52.

Następnie dokonano zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie. Zmieniono też uchwałę Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Andrychów na lata 2021-2026. Z tą uchwałą związana była następna dotycząca trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie.

W następnej kolejności radni odpowiednią uchwałą określili wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów.

Ostatnie kilka uchwał poświęcone było sprawom finansowym: zmianom w budżecie i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Andrychów na lata 2023-2032. Potem uchwalono zgodę na emisję obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. W tym punkcie nie obyło się bez dyskusji na temat zadłużenia gminy.

Ostatnim punktem tej części było oświadczenie w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej w Andrychowie. Tu chodziło o uchwałę sprzed 17 lat, a dotyczącą planu zagospodarowania miejscowego w obszarze ogródków działkowych.

Sesję zamknęły wolne wnioski i oświadczenia. Następna planowa sesja odbędzie się 28 września, do tego czasu będzie trwać, jak co roku przerwa letnia.

n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content