Przejdź do treści

Wojewódzka kasa na przeciwdziałanie uzależnieniom

Informacje, 10 marca 2022 09:38

Zarząd Województwa Małopolskiego wyasygnował 800 tysięcy złotych na działania związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom. Właśnie ogłoszono konkurs dla organizacji realizujących takie przedsięwzięcia.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu władz wojewódzkich.

Zapraszamy do składania ofert w konkursie dotyczącym zadań z zakresu zdrowia publicznego: „Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym w 2022 r.”. Na realizacje zadań Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w tym roku 800 tys. zł.

Przedmiotem konkursu są między innymi:

  • działania edukacyjno – profilaktyczne mające na celu ograniczanie używania substancji psychoaktywnych oraz występowania uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży;
  • wspieranie rozwoju profilaktyki rodzinnej poprzez wzmocnienie kompetencji rodziców, opiekunów i wychowawców;
  • działania edukacyjne na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej wynikającej z problemów uzależnień;
  • wspieranie realizacji programów o potwierdzonej skuteczności z bazy programów rekomendowanych, wspieranie działań edukacyjnych różnych grup społecznych na temat FASD, w tym rodzin zastępczych, adopcyjnych, personelu medycznego;
  • udzielanie wsparcia poza leczniczego nierefundowanego przez NFZ w zakresie motywowania uzależnionych do podjęcia terapii, rehabilitacji, postrehabilitacji i readaptacji społeczno-zawodowej osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w trakcie i po zakończeniu terapii, zagrożonych wykluczeniem;
  • działania na rzecz ograniczania liczby kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych;
  • prowadzenie edukacji publicznej i kampanii społecznych w obszarze uzależnień, organizacja/ prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego, anonimowego testowania w kierunku HIV.

Przeciwdziałanie uzależnieniom, to droga do ratowania drugiego człowieka. Zapraszam do składania ofert w konkursie. Uzależnienia są poważnym problemem społecznym. To przede wszystkim dramat osoby uzależnionej, często młodego człowieka, oraz całej jego rodziny i najbliższych

– mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Konkurs kierowany jest do podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których działalność statutowa mieści się w zakresie powierzanego do realizacji zadania.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 marca 2022 r.

Szczegółowe informacje o konkursie, są dostępne na stronie internetowej:bip.malopolska.pl

Oprac. jd Wizualizacja: Urząd Marszałkowski w Krakowie

Podziel się
Skip to content