Przejdź do treści

W czwartek sesja

Informacje, 12 czerwca 2015 09:21

​Podsumowanie wyborów sołeckich i stan bezpieczeństwa w gminie Andrychów – to główne punkty dziesiątej sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w czwartek 18 czerwca w Miejskim Domu Kultury. Początek obrad o 10.00.

Podziel się

Program sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
5. Informacja Gminnej Komisji ds. Wyborów Sołeckich o wynikach wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w Gminie Andry-chów.
6. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
7. Interpelacje w ważnych sprawach.
8. Zapytania w sprawach różnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XXX-279-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 24, poz.1,
b) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2015 roku – Mat. Nr 24, poz. 2,
c) zmiany uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów”- polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 24, poz. 3,
d) sprzedaży nieruchomości położonej w Andrychowie, składającej się z działek nr 3019/10, 3019/13, 3019/15 – Mat. Nr 24,poz. 4,
e) zmiany uchwały Nr IV-18-15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów – Mat. Nr 24, poz. 5,
f) zmiany uchwały Nr XXXI-289-13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów – Mat. Nr 24, poz. 6,
g) zmiany uchwały Nr XXV-240-04 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 października 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 451 poz. 5105 z późn. zm.) – Mat. Nr 24, poz. 7,
h) zasad ustalania i pobierania odpłatności za pobyt w Hostelu, działającym przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 24, poz. 8,
i) przyjęcia Programu osłonowego w zakresie realizacji projektu „Pierwszy dzwonek”, polegającego na udzieleniu wsparcia uczniom z rodzin wielodzietnych 3+, zamieszkałych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 24, poz. 9,
j) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 24, poz. 10,
k) przystąpienia do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie – Mat. Nr 24a,
l) zmiany Uchwały Nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 24b, poz. 1,
m) skargi nr BNR.1510.5.2015 – Mat. Nr 24b, poz. 2,
n) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015r. – Mat. Nr 24c, poz. 1,
o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 24c, poz. 2,
p) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 24c, poz. 3,
r) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Andrychów – Mat. Nr 24c, poz. 4.
10. Stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów:
a) informacje na temat bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego i ochrony przeciwpożarowej – Mat. Nr 22, 25, 26,
b) informacje na temat działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Mat. Nr 23.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na X sesję oraz Protokół z IX sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content