Przejdź do treści

W czwartek powiatowe obrady

Informacje, 24 maja 2022 12:21

W czwartek, 26 maja będą obradować radni powiatowi. Głównymi tematami posiedzenia będzie stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, sytuacja związana z zagrożeniami pożarowymi oraz problematyka dotycząca szpitala.

Sesja rozpocznie się o godz. 10.00 i będzie transmitowana w internecie (wejście ze stron Starostwa Powiatowego w Wadowicach).

Pełny porządek obrad wygląda następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty Wadowickiego z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w roku 2021 na terenie Powiatu Wadowickiego.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach w roku 2021 na terenie Powiatu Wadowickiego.
 8. Informacja o bieżącej sytuacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
 9. Rozpatrzenie projektów oraz podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach za 2021 rok;
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku przy ul. Dworskiej 18 w Radoczy, stanowiącego własność Powiatu Wadowickiego;
 3. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym aneksu do umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku przy ul. Klonowej 5 w Radoczy;
 4. powierzenia Gminie Kalwaria Zebrzydowska wykonania zadań własnych Powiatu Wadowickiego w zakresie dróg powiatowych;
 5. zmiany uchwały Nr XXXII/307/21 Rady Powiatu w Wadowicach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Wadowickiego na lata 2022-2025;
 6. przyznania dotacji dla Klasztoru OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej;
 7. przyznania pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marcyporębie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
 8. przyznania pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoczy na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
 9. przyznania pomocy finansowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomicach na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego;
 10. ustanowienia stypendium naukowego Rady Powiatu w Wadowicach;
 11. zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2022 rok;
 12. wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wadowickiego przyjętej uchwałą Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXXII/304/21 w dniu 30 grudnia 2021 r.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Oświadczenia radnych.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zakończenie obrad.

Oprac.jd

Podziel się
Skip to content