Przejdź do treści

Ulgi dla pasażerów w komunikacji miejskiej

Informacje, 20 czerwca 2022 13:26

Zmiany od 21 czerwca 2022 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym:

nowe ceny biletów od 15 kwietnia 2022

Wykaz przysługujących niektórym pasażerom uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Andrychowie, realizowanych przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Ulgi ustawowe.

Ustawowe uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów regulowane są przepisami powszechnie obowiązującymi.

2. Ulgi gminne.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów:

uprawnieni są:potwierdzenie uprawnienia:
Dzieci do lat 7.Na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.
Mieszkańcy Gminy Andrychów, którzy ukończyli 75 lat życia i posiadają kartę seniora.Na podstawie dowodu tożsamości i karty seniora wydanej w Andrychowie.
Uczniowie i studenci do 26 roku życia.Legitymacja szkolna lub studencka.
Inwalidzi I grupy z ogólnego stanu zdrowia, osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz opiekunowie tych osób.
Dokument potwierdzający inwalidztwo a w szczególności: legitymacja rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o przyznaniu I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającymi tożsamość pasażera; Orzeczenie wydane przez ZUS lub KRUS z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, a w odniesieniu do przewodnika lub opiekuna – wskazanie przez osobę uprawnioną.
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do 16 roku życia (ze stwierdzoną koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub koniecznością stałego udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) wraz z opiekunem.Bilet bezpłatnych przejazdów 1+1 (wydany przez OPS w Andrychowie) i legitymacja osoby niepełnosprawnej, a w odniesieniu do opiekuna – fakt posiadania wymienionego biletu i sprawowanie opieki w trakcie przejazdu.
Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi.Legitymacja potwierdzająca nadanie odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” (z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości).

Ilekroć jest mowa o opiekunach lub przewodnikach – należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – jedną osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa – przewodnika.

Źródło: UM Andrychów

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content