Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Sprzedaż środków trwałych

Informacje, 21 sierpnia 2019 11:51

ZGK Sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż Samochodu Karawan Polonez TRUCK 1,6

Podziel się

Andrychów, dnia 21.08.2019 r.
 

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 34-120 Andrychów ul. Batorego 24, 
tel: (33) 875-36-61, fax: (33) 875-31-09; e-mail: [email protected] www.zgk.andrychow.pl
NIP: 551-000-74-17 REGON: 120172946 KRS: 0000248524
 
1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż:
Samochodu Karawan POLONEZ TRUCK 1,6
Rok produkcji 1999, liczba miejsc siedzących 5, przebieg 46000 km.
Cena minimalna 2700,00 zł. brutto.
 
2. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż Samochodu Karawan POLONEZ TRUCK 1,6” należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 10) Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ulica Batorego 24, w terminie do dnia 29.08.2019 r. do godz. 10:00.
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju nr 10 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Andrychowie ul. Batorego 24 w dniu 29.08.2019 r. o godz. 10:10. W przypadku złożenia, co najmniej dwóch równorzędnych cenowo ofert przeprowadzona zostanie dodatkowa licytacja.
 
4. Pisemne oferty winny zawierać:
    a) pełną nazwę (dane osobowe) oferenta wraz z adresem i telefonem kontaktowym,
    b) datę sporządzenia oferty,
    c) proponowaną cenę brutto,
    d) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym.
 
5. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta dla danej Części spełniająca warunki przetargu, a zgłoszona cena brutto będzie równa lub wyższa od podanej ceny minimalnej.
 
6. Występujący pełnomocnicy oferentów winni legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
 
7. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub nie wybrania którejkolwiek z ofert.
 
8. Oględzin sprzętu będącego przedmiotem przetargu można dokonać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Andrychowie ul. Batorego 24 od godz. 7:00 do godz. 14:00 w dni robocze. 
Informacji udziela:
Jerzy Wojewodzic tel: (33) 875-36-61 wew. 511; tel. kom. 509 194 012 email: [email protected] 
Krzysztof Kamionka tel: (33) 875-36-61 wew. 527; tel. kom. 666 889 360 email: [email protected] 
 
 
Zatwierdził
Prokurent samoistny
mgr inż. Jerzy Wojewodzic

Materiał nadesłany przez ZKG w Andrychowie

 
Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama