Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Sesja – znowu zdalna

Informacje, 23 lutego 2021 11:03

W najbliższy czwartek - 25 lutego 2021 r. - odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. To pierwsza sesja w tym roku, bo w styczniu radni nie obradowali. Będzie kilka ważnych tematów i sporo spraw bieżących.

Rada będzie obradować w trybie zdalnym, a to oznacza, że na Sali obrad w Urzędzie Miejskim będzie tylko przewodniczący i wymiennie ktoś referujący omawiany temat. Pozostali radni wezmą udział w sesji przez łącza internetowe. Na godzinę ósmo rano zaplanowano posiedzenie komisji – też zdalne, a po nim o godzinie 10.00 rozpoczną się normalne obrady.

Wśród tematów będą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, odroczenie rat należności wobec gminy, dotacja do bielskiej izby wytrzeźwień czy przyjęcie regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła.

Ponadto, jak co roku o tej porze radni przyjmą plany pracy komisji Rady na cały rok. Będzie też uchwała, która reguluje kwestię – również jak co roku – związaną z funkcjonowaniem w Andrychowie delegatur Starostwa. A chodzi o pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wadowicach (do kwoty 50.471,60 zł) oraz takie samo  pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Referacie Zamiejscowym Wydziału Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w Wadowicach do kwoty 74.105,75 zł.

Jedną z ważnych spraw będzie uchwała w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na Placu Mickiewicza i ul. Legionów od Rynku do postoju taksówek, a także na uliczce od Rynku w stronę kościoła. Pojawią się tam parkomaty i konieczność uiszczania opłaty, tak jak w Rynku. Więcej szczegółów podamy po ewentualnym przegłosowaniu tego projektu, gdy jego wejście w życie będzie już pewne.  

Sesję będzie można oglądać na żywo pod internetowym adresem: http://andrychow.esesja.pl/

Pełny porządek obrad publikujemy poniżej:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Andrychowie na 2021 rok – Mat. Nr 81a,

b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie – Mat. Nr 81, poz. 1,

c) zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie – Mat. Nr 81, poz. 2,

d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrychów na rok 2021 – Mat. Nr 81, poz. 3,

e) określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Mat. Nr 81, poz. 4,

f) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2021 roku – Mat. Nr 81, poz. 5,

g) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej – Mat. Nr 81, poz. 6,

h) rozpatrzenia petycji z dnia 20 grudnia 2020r. – Mat. Nr 81b,

i) zmiany uchwały Nr IV-18-15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów (z późn. zm.) – Mat. Nr 81c, poz. 1,

j) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2021 roku – Mat. Nr 81c, poz. 2,

k) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IV-21-19 Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – Mat. Nr 81, poz. 7,

l) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLIV-454-18 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ramach Projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w gminie Andrychów” – Mat. Nr 81, poz. 8,

m) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr IX-45-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie”, nadania jej statutu oraz wyposażenia w majątek – Mat. Nr 81, poz. 9.

7. Wolne wnioski, oświadczenia.

8. Komunikaty i zamknięcie obrad.

n

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content