Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Sesja w sprawie kilku ważnych zmian i inwestycji

Informacje, 30 lipca 2020 16:32

Dziś, 30 lipca miała miejsce XXV – tym razem nadzwyczajna - Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Sesja odbywała się w trybie zdalnym, co spowodowało kłopoty, bo łączność rwała się kilkukrotnie. W kilku punktach nie zabrakło też gorącej dyskusji.

Zanim radni przeszli do uchwał Rada w głosowaniu oddaliła wniosek radnej Alicji Studniarz o rozdzielenie jednego z projektu na dwa projekty. Wniosek został odrzucony większością głosów.

Potem Skarbnik Gminy Dorota Żywioł przedstawiła zmiany w budżecie. Dotyczyły one przesunięcia środków finansowych na inwestycje, takie jak przebudowa dróg i parkingów gminnych na terenie Gminy Andrychów za kwotę 290 tys. zł. A chodzi o przebudowy m.in. ul. Bielskiej Bocznej w Roczynach, Wspólnej Bocznej i Za Grapą w Sułkowicach-Bolęcinie, a także Pogodnej Bocznej w Targanicach, os. Świątkówka w Zagórniku oraz parkingu przy Ośrodku “VENA” w Andrychowie. Ponadto wyasygnowano kwotę 155 tys. zł na rozbudowę cmentarza komunalnego w Andrychowie oraz na modernizację energetyczną budynków szkoły w Rzykach, budynku Wiejskiego Domu Kultury i NZOZ w Inwałdzie. Te renowacje wyceniono na kwotę 1 mln 200 tys. zł. Do tego Rada Miejska zdecydowała o rozbudowie budynku sportowego LKS “Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie za 155 tys. zł. i  przeznaczeniu 70 tys. zł na kompleksowe zagospodarowanie Pańskiej Góry. To najważniejsze zmiany i najkosztowniejsze, ale ich lista jest znacznie dłuższa – można ją znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

W tym punkcie dyskusję zdominował radny Krzysztof Kubień, który nie tyle odnosił się do omawianych projektów uchwał ile do sposobu prowadzenia sesji przez przewodniczącego, a także do burmistrza i jego kierowania gminą, ogólnie. Radny nie rozumiał dlaczego sesja ma tryb zdalny, a nie jest procedowana normalnie. Przewodniczący przypomniał, że tego dnia w Polsce padł rekord dziennych zachorowań na COVID-19 – 615 przypadków. Radny domagał się też wyjaśnień, skąd wzięły wykazane w projekcie oszczędności w oświacie? Dlaczego nie było tego w planach budżetowych na ten rok? Burmistrz wyjaśnił radnemu i nauczycielowi, że szkoły nie pracowały normalnie od marca, więc ich koszty funkcjonowania były niższe, niż zapisane w projekcie. I nikt tych pieniędzy nie odbiera oświacie – mówił burmistrz – będą przeznaczone m.in. na termomodernizację szkół. Z biorących udział w głosowaniu 15 radnych było za tą uchwałą, czworo przeciwko, a dwoje wstrzymało się od głosu.

Zmiany w budżecie zawsze pociągają za sobą zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, co również zreferowała skarbniczka Dorota Żywioł. Za zmianami było podobnie: 15 radnych, czworo przeciwko, a dwoje wstrzymało się od głosu.

Kolejna uchwała dotyczyła dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Dolnych. A chodzi o “Przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Targanicach Dolnych – etap I”. Tu radni byli jednomyślni – wszyscy byli za uchwałą.

Potem Rada zajęła się projektem uchwały dotyczącej zmian w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Zreferował to Konrad Zadora z Wydziału Architektury i Urbanistyki. Zmiany te dotyczyć mają kilku ważnych kwestii i planowanych inwestycji. Chodzi np. o nową lokalizację cmentarza komunalnego, a także wyznaczenie obszarów rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. Ponadto zmiany dotyczą ustalenia miejsca dla planowanej lokalizacji zakładu termicznej utylizacji odpadów komunalnych. Zmian tych jest znacznie więcej, ale temu poświęcimy osobny, obszerny artykuł. Tu także Rada była zgodna.

Dokonano też zmiany uchwały z 30 kwietnia 2020 r. o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na budowę doświetlenia dwóch przejść w Sułkowicach-Łęgu przy szkole i WDK, a także przejścia dla pieszych przy cmentarzu w Andrychowie. Wszyscy radni byli za.

Ostatnią uchwałą była dotycząca zmiany uchwały z 26 października 2017 roku, dot. utworzenia klastra energii „Andrychowska Energia Beskidu” . Chodzi o ustaleniu jako koordynatora klastra „Andrychowska Energia Beskidu”, gminna spółka AEC Sp. z o.o.

Głosowania trwały długo i były kilkukrotnie przerywane brakiem łączy, ale za każdym razem, po kilku minutach wszystkim radnym udawało się zagłosować.

Sesję miały zamknąć komunikaty, ale radny Andrzej Powroźnik chciał złożyć wniosek. Przewodniczący przypomniał mu, że sesja nadzwyczajna nie przewiduje tego punktu, a poza tym rada przyjęła porządek na początku sesji. Wtedy radny Kubień ponownie wyraził swoją dezaprobatę dla sposobu prowadzenia sesji przez Romana Babskiego i skwitował to, jako „zamykanie ust radnym”. Przewodniczący nie wdawał się w dyskusję, zamknął obrady.

Następna Sesja Rady Miejskiej planowana jest na wrzesień.

mn

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content