Przejdź do treści
Reklama
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021

Sesja Rady Miejskiej

Informacje, 29 kwietnia 2021 15:14

Dziś – 29 kwietnia – odbyła się XXXIII w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej. Jej głównym tematem było przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2021-2027. Ale były też sprawy bieżące i gorące dyskusje… przeradzające się chwilami w zwykłe kłótnie.

Sesję otwarł i poprowadził Roman Babski, przewodniczący Rady Miejskiej. Na początku radni uzupełnili i przyjęli porządek obrad. Do tego porządku wprowadzono kilka poprawek, np. zmieniając kolejność niektórych punktów obrad, czy wprowadzono punkt dotyczący zmian budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Radni nie zgodzili się natomiast na uzupełnienie porządku o punkt, który zgłosił radny Krzysztof Kubień. Radny chciał, aby do planu obrad dopisać dyskusję na temat sytuacji w transporcie gminnym. Do tematu powrócono w punkcie wolnych wniosków.

Następnie radni przyjęli protokoły z dwóch poprzednich sesji – XXXI z 25 lutego i  XXXII z 29 marca.

Sprawozdanie burmistrza

Sprawozdanie z prac burmistrza przedstawił Mirosław Wasztyl, zastępca burmistrza Tomasza Żaka. Opisał okres od 28 lutego do dnia sesji. Mówił o wydarzeniach dwóch miesięcy. O wszystkich z nich pisaliśmy na łamach Nowin, na naszym portalu oraz mówiliśmy o nich w Radiu Andrychów. A wiceburmistrz mówił m.in. o planach inwestycyjnych i związanych z tym przedsięwzięciach, również o porozumieniu z innymi gminami Małopolski Zachodniej.

Głos zabrał radny Krzysztof Kubień, który zadał kilka pytań. Radny odniósł się do planu zakupu elektrycznych autobusów i pytał, na co wreszcie zdecyduje się gmina, bo słyszał, że w planach są autobusy o napędzie wodorowym? W odpowiedzi usłyszał, że plany te nie kłócą się ze sobą. Wiceburmistrz przypomniał, że Andrychów razem z innymi samorządami Małopolski Zachodniej pracuje nad szerokim projektem „Zielona Oaza Inwestycji”, a w nim mieści się m.in. stworzenie proekologicznej, a więc elektrycznej komunikacji międzygminnej. Natomiast kwestia napędów wodorowych związana jest z nowatorskim i wieloletnim projektem utworzenia zakładu mineralizacji odpadów. To program wybiegający daleko w przyszłość, ale gmina już teraz musi ująć to w swoich planach i wstępnych aplikacja o fundusze zewnętrzne.  

Radny Kubień zażądał informacji też informacji, dlaczego unieważniony został przetarg na naprawy w strefie aktywności gospodarczej? Wiceburmistrz Wasztyl odpowiedział, że oferty przetargowe przekraczały kwotę zabezpieczoną na tę inwestycję. Odpowiedział też radnemu na jego pytanie dotyczące prawnych konsekwencji po złym zabudowaniu skarpy w strefie. Usłyszał, że sprawa jest w prokuratorze, a została skierowana przez burmistrza przeciwko wykonawcy. Wiceburmistrz poprosił też radnego, aby nie używał określenia „czynne osuwisko”, bo to niej jest prawdą. Nie ma tam czynnego osuwiska.

Radny Kubień domagał się także informacji, kiedy będą termomodernizacje przychodni Medican i SP Nr 5. Dowiedział się, że inwestycje są wieloetapowe i wspomniane termomodernizacje – po wykonaniu np. parkingów przy tych budynkach – będą robione w latach 2022 i 2023. Podobną odpowiedź radny uzyskał na kolejne swoje pytanie o remont Osiedla Olszyny. Tam też się to niebawem rozpocznie, ale trzeba było przygotować projekty na przebudowy sieci i zezwolenia na budowę. Gmina dostała półtora miliona dotacji na ten remont.

Pierwsza uchwała, Strategia… i rzekoma „spalarnia”

Pierwszą uchwałą było przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Andrychów. Projekt uchwały przedstawił Adam Gałosz z Urzędu Miejskiego. Samą „Strategię” opisał radnym Bartosz Tyrna z Delta Partner, firmy, która przygotowała ten dokument dla Andrychowa.

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2021-2027 jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu Gminy, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, w przestrzeni lokalnej. Stanowi nie tylko narzędzie prowadzenia polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, ale również syntezę świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową – jak czytamy w projekcie uchwały. Sam dokument liczy sobie 120 stron i jest dostępny w formie PDF na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Podczas dyskusji na temat „Strategii” radny Krzysztof Kubień odniósł się do tego, że dokument ten zawiera również plany, które hipotetycznie zakładają budowę zakładu niskoemisyjnej mineralizacji odpadów. Rady konsekwentnie nazywał ten plan budową „spalarni śmieci”. Do opinii radnego dołączyli inni radni PiS, snując wizje zanieczyszczenia powietrza i rzekomych zagrożeń dla mieszkańców, a także setek ciężarówek przejeżdżających codziennie przez miasto. Radni uważali, że decyzje zapadły i nie zapytano o zdanie mieszkańców. Radnych próbował uspokoić i rozwiać ich obawy wiceburmistrz Mirosław Wasztyl. Pytał, czy zapoznali się z tymi planami, czy byli na publicznej debacie na temat Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju, gdy pytali o to mieszkańcy? Nie było żadnego z nich. Czy wiedzą, że władze Andrychowa starają się, aby plany te – zresztą wybiegające na wiele lat do przodu – zostały wpisane do planów rządowych? I maja na to duże szanse. Wiceburmistrz zarzucił radnym nie tylko brak wiedzy, ale przede wszystkim kompetencji, bo nie wiedzą nic na temat takich technologii.

– Państwo chcecie stworzyć fikcję medialną dla mieszkańców, że ktoś tu chce zrobić coś przeciwko mieszkańcom – mówił Mirosław Wasztyl.

Nie przekonało to radnych opozycji i z uporem powtarzali swoje niesprawdzone informacje.

Wiceburmistrz Wasztyl zapewnił radnych, że nie ma możliwości, aby takie inwestycje były realizowane bez konsultacji społecznych. Dyskusja o rzekomej „spalarni” zdominowała tę część sesji i odbiegła od głównego tematu, czyli Strategii Rozwoju Gminy Andrychów. Ani jedno pytanie radnych nie padło pod adresem autora tego dokumentu.

16 radnych głosowało za, 4 było przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

Inne uchwały

Drugą uchwała, jaką zajęli się radni była sprawa udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. Projekt zreferował Szymon Wnęczak, dyrektor Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. Wszyscy radni głosowali za uchwałą.

Kolejna uchwała dotyczyła szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów Gminy Andrychów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. Przedstawił ją Marcin Putyra, dyrektor MOSKiT. Również i ta uzyskała 21 głosów za.

Następne trzy uchwały przedstawiła Elżbieta Prus. dyrektorka OPS, a pierwsza  dotyczyła określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Cała Rada poparła tę uchwałę.

Druga uchwała dotycząca OPS określała wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Wynik głosowania to 21 za.

Trzecia uchwała pomocowa odnosiła się do sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Andrychów (tu chodzi o pochówki osób bezdomnych i samotnych). I ta też została przyjęta jednogłośnie.

Potem radni odrzucili dwie skargi złożone do Rady Miejskiej. Obie dotyczyły sołtysa z Roczyn. Skargi uznano za bezzasadne.   

Rada rozpatrzyła też dwie petycje. Pierwszą skierowali ogólnopolscy antyszczepionkowcy. Rada odrzuciła petycję. Drugą napisała pani uważająca się za prezydenta Polski i domagająca się „referendum ludowego”. I tę petycję Rada odrzuciła.

Potem radni dokonali zmiany uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie z 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Ten projekt zreferował Szymon Wnęczak.

Potem radni wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą działki przy ulicy Miłej, gdzie dzierżawca prowadzi punkt handlowy.

Na koniec części uchwałodawczej radni dokonali zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na rok 2021 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2021-2031. Kwestię tę wyjaśniła Skarbnik Gminy Andrychów Dorota Żywioł.

Jednym z ostatnich punktów Sesji były wolne wnioski i oświadczenia radnych. W tym punkcie radny Czesław Rajda złożył wniosek, aby przed powrotem dzieci na place zabaw odpowiednie służby dokonały ich przeglądów oraz ewentualnych napraw.

Radny Andrzej Powroźnik powrócił do Strategii i kolejny raz wznowił temat „zakładu mineralizacji”.

Do głosu zapisał się Krzysztof Kubień. Powrócił do tematu, który już próbował poruszyć na tej sesji, jak komunikacja i autobusy. Sprawę ze szczegółami wyjaśnił wiceburmistrz Mirosław Wasztyl. Wyraził zdziwienie, że po czterech latach ktoś zakwestionował tonaż pojazdów i rozmieszczenie foteli. Powiedział, że autobusy są serwisowane i wprowadzane są homologacyjne korekty. Wszystkie autobusy wrócą w połowie maja. Pytania zadawali też radni Alicja Studniarz i Wiesław Mikołajek. Pytania dotyczyły też kosztów. Serwis i korekty nie obciążają budżetu gminy – stwierdził wiceburmistrz.

Radny Krzysztof Kubień oświadczył ponadto, że kieruje do wojewody skargę na przewodniczącego Rady Miejskiej, za – jego zdaniem – ograniczanie swobodnych wystąpień radnych.

Ten punkt sesji, czyli wolne wnioski i oświadczenia zakończył się kłótnią. Zdominowały je osobiste docinki, jak słowa: Jesteś pan żałosnym człowiekiem – takimi słowami radny Kubień odnosił się na koniec do przewodniczącego.

Sesję zamknęły komunikaty.

n

Podziel się
Reklama
Reklama
gabinet dietetyczny-baner
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Reklama
Reklama
Skip to content