Przejdź do treści

Sesja poświęcona kulturze

Informacje, 19 lutego 2016 09:14

​Działalność Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej będzie głównym temat zbliżającej się, XIX sesji Rady Miejskiej w Andrychowie. Posiedzenie radnych odbędzie się w czwartek 25 lutego o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Podziel się

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Działalność kulturalna w Gminie Andrychów: – działalność: CKiW (Mat. Nr 48), Biblioteki Publicznej (Mat. Nr 47).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Andrychów na rok 2016 – Mat. Nr 49, poz. 1,
b) uchylenia uchwały Nr XXXI-289-13 z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów (z późn. zm.) – Mat. Nr 49, poz. 2,
c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Mat. Nr 49a,
d) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 49b, poz. 1,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 – Mat. Nr 49b, poz. 2,
f) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Andrychów – Mat. Nr 49b, poz. 3.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XIX sesję oraz Protokół z XVIII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content