Przejdź do treści

Sesja o bezpieczeństwie 30 czerwca

Informacje, 24 czerwca 2016 08:48

30 czerwca w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej. Głównym tematem obrad będzie stan bezpieczeństwa w gminie Andrychów. Radni zdecydują też w sprawie przyjęcia (lub odrzucenia) aż 21 uchwał.

Podziel się

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołów z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Informacja nt. MZK Sp. z o.o. w Kętach.
7. Interpelacje w ważnych sprawach.
8. Zapytania w sprawach różnych.
9. Stan bezpieczeństwa w Gminie Andrychów:
a) informacje na temat bezpieczeństwa publicznego, komunikacyjnego i ochrony przeciwpożarowej
– Mat. Nr 63, 64, 66;
b) informacje na temat działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – Mat. Nr 65.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLVII-369-10 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
25 marca 2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływo-wych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Andrychów – Mat. Nr 67, poz. 1,
b) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXVIII-250-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia
29 listopada 2012r. w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Andrychowie obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 67, poz. 2,
c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom
fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” – polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Woje-wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
realizowanych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 67, poz. 3,
d) regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie
Andrychów – Mat. Nr 67, poz. 4,
e) zmiany uchwały Nr IV-18-15 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Par-kowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój po-jazdów (z późn. zm.) – Mat. Nr 67, poz. 5,
f) sprzedaży nieruchomości położonej w Rzykach – Mat. Nr 67, poz. 6,
g) przyjęcia zasad nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości oraz
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Gminy Andrychów – Mat. Nr 67, poz. 7,
h) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Andrychów w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń studium – Mat. Nr 67, poz. 8,
i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Andrychów
w zakresie parcel położonych w Andrychowie – Mat. Nr 67, poz. 9,
j) aktualizacji wykazu ulic w granicach okręgów wyborczych na terenie Gminy Andrychów –
Mat. Nr 67, poz. 10,
k) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbiera-nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mat. Nr 67a, poz. 1,
l) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 67a, poz. 2,
m) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karta nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych – Mat. Nr 67a, poz. 3,
n) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w Gminie Andrychów – Mat. Nr 67a, poz. 4,
o) skargi nr BNR.1510.4.2016 oraz BNR.1510.5.2016 – Mat. Nr 67a, poz. 5,
p) skargi nr BNR.1510.6.2016 – Mat. Nr 67a, poz. 6,
r) przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Andrychów – Mat. Nr 67b, poz. 1,
s) nadania nazwy ulicy położonej w Andrychowie pomiędzy ulicą Stefana Batorego a ulicą Biała Droga – Mat. Nr 67b, poz. 2,
t) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie w rejonie ul. Fabrycznej – Mat. Nr 67b, poz. 3,
u) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 67c, poz. 1,
w) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 –
Mat. Nr 67c, poz. 2,
y) zmiany Uchwały Nr XX-202-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 marca 2016r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2016 roku – Mat. Nr 67c,
poz. 3.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.
Materiały na XXIV sesję oraz Protokoły z XXII i XXIII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content