Przejdź do treści

Sesja Nadzwyczajna

Informacje, 16 lipca 2015 18:16

Dzisiaj, 16 lipca odbyła się w Urzędzie Miejskim XI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej. Jej głównymi punktami były uchwały dotyczące utworzenia odrębnego obwodu głosowania w nadchodzącym referendum, zmian w budżecie, zgoda na ustanowienie hipoteki na nieruchomości gminnej oraz powołanie zespołu do zaopiniowania kandydatów ławników sądowych.

Podziel się

Sesję, która rozpoczęła się o godz. 15.30 otwarł przewodniczący RM Roman Babski. Zapoznał radnych z porządkiem obrad, do którego wniesiono kilka poprawek.
Projekt utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Andrychowie w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. przedstawiła Sekretarz Gminy Grażyna Łoboda. Radni przyjęli tę uchwałę w głosowaniu.
W następnej kolejności radni zapoznali się ze zmianami w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015r., co zreferowała Skarbnik Gminy Dorota Żywioł. Radni przegłosowali te zmiany.
Kolejnym punktem i zarazem uchwałą było wyrażenie zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Andrychowie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 554/11, stanowiącej własność Gminy Andrychów. W tej sprawie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. w Andrychowie zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki do kwoty 2.500.000 zł na nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b (budynek gdzie mieszczą się: Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Obsługi Mienia Komunalnego oraz Centrum Kultury i Wypoczynku).
Kilkoro radnych pytało, czy powyższe ustanowienie hipoteki ma coś wspólnego z zapowiadanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zmniejszeniem dotacji do budowy wspomnianej kanalizacji o 5 mln zł. Prezes ZWiK Jan Mrzygłód wyjaśnił, że te sprawy nie mają ze sobą nic wspólnego. Poza tym sprawa uszczuplenia dotacji o wspomniane 5 mln. to nie jest żadna kara, jak przedstawiają to niektóre media, ale związana jest ze zmianami w projekcie, które nie miały żadnego wpływu na finasowanie inwestycji, bo nie zmieniły się kwoty kontraktu i gmina się od tej decyzji odwołała. Zatem sprawa nie jest jeszcze przesądzona.
Radni przegłosowali tę uchwałę i ją przyjęli.
Kolejna uchwała dotyczyła powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.
W następnej części sesji Ewa Rodhe–Trojan, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM w Andrychowie przedstawiła radnym projekt zmiany Uchwały Nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. (z późn. zm.) w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w gminie. Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie.
Na zakończenie Sesji Rady Miejskiej przewodniczący Roman Babski poinformował radnych, że kolejna sesja zaplanowana jest na 24 września. Na tym sesję zakończono. mn

Podziel się
Skip to content