Przejdź do treści

Sesja budżetowa w czwartek

Informacje, 27 grudnia 2022 10:29

Ostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie będzie poświęcona przede wszystkim budżetowi gminy na rok 2023. I już wiadomo, że nie będzie to dobry rok… jak w większości polskich samorządów.

Sesja-Rady-Miejskiej-w-Andrychowie

Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim, a jaj początek zaplanowano na godzinę 9. Obrady, jak zwykle będą transmitowane online w Internecie, na stronie urzędu.

Sesja budżetowa, obok sesji absolutoryjnej (maj/czerwiec) jest kluczowa dla funkcjonowania samorządu. Bez uchwalonego i domykającego się budżetu bardzo trudno prowadzić gminę, choć jest to możliwe z tzw. prowizorium. Ale to tylko doraźne i prowizoryczne rozwiązanie na krótki czas.

A jak wyglądają plany finansowe Gminy Andrychów? Przypomnijmy nasz tekst na ten temat, opublikowany w listopadzie.

Dochody

Przyszłoroczne dochody Gminy Andrychów oszacowano na 205 mln zł. W tym dochody bieżące to 180.8481.862 zł, a majątkowe – 24.751.482 zł.

Ważną częścią dochodów bieżących są te, które pochodzą od nas – podatników, które w przyszłym roku wyniosą blisko 38 mln zł. To dlatego, że w gminie pozostaje 38,4% naszych podatków PIT. Druga w dziale dochodów co do wielkości jest kwota z podatku od nieruchomości – 24,6 mln zł. Po stronie dochodów trzeba też odnotować subwencje. Ogólna wynosi ponad 64 mln zł, a w tym największą jest subwencja oświatowa – 48,3 mln zł, a druga to tzw. „wyrównawcza” – 15,2 mln zł. Jest jeszcze część równoważąca – 0,5 mln zł.

Natomiast dochody majątkowe (24, 7 mln zł) to przede wszystkim: wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (4,9 mln zł), dotacja celowa w ramach działania Strefy Aktywności Gospodarczej (2,95 mln zł), dotacja na rewitalizację (9,7 mln zł), środki z Polskiego Ładu (ponad 6,5 mln zł).

Tu należy pokazać, jak dochody te systematycznie spadają. Oto przykład dochodów z PIT: w 2021 roku – 46 mln zł, w bieżącym 2022 roku – 40 mln zł, a w przyszłym, co ujęto w planie budżetowym to już tylko 37 mln zł.  

Wydatki

Wydatki z kolei oszacowano na kwotę 228 mln zł, a w nich same inwestycje (tzw. wydatki majątkowe) to prawie 38 mln zł. Jak wyjaśnił nam burmistrz Tomasz Żak, tak duża kwota to wynik tego, że kontynuowane są inwestycje rozpoczęte już wcześniej – np. rewitalizacja Pańskiej Góry (18 mln zł – w dużej części dotowana ze środków unijnych), budowa budynków socjalnych przy ulicy Batorego (6 mln zł), ale też inne remonty i budowy dróg.

Wydatki bieżące przekraczają kwotę 190 mln zł. A w tym dziale największa kwota jest po stronie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (96 mln zł). Gmina jest największym pracodawcą na swym terenie.

Kwota związana z realizacją zadań statutowych (wszelkie świadczenia na rzecz mieszkańców, jak oświata, utrzymanie czystości, oświetlenie itd.) to suma 51 mln zł. Są tu też dotacje np. dla instytucji gminnych jak np. Centrum Kultury – 3.8 mln zł, Miejska Biblioteka Publiczna (razem z redakcją Radia Andrychów i Nowin Andrychowskich – 1,7 mln zł, a także dotacje do przedszkoli i szkół niepublicznych w sumie ponad 9 mln zł. Są  też inne wydatki bieżące, jak np. świadczenia dla osób fizycznych (19 mln zł) i wydatki na obsługę długu (6,9 mln zł).

W wydatkach bieżących trzeba zaznaczyć kwoty np. na oświatę, bo to w sumie 89 mln zł oraz pomoc społeczną – 14,5 mln zł. Tu trzeba jeszcze wliczyć przekazywane przez gminę inne świadczenia z budżetu centralnego, np., w dziale „rodzina” to kwota ponad 17 mln zł.

Gospodarka komunalna w sumie będzie kosztować 14,6 mln zł. W tym jest np. oświetlenie ulic – 1,1 mln zł.

Wydatków jest znacznie więcej i są one bardzo szczegółowo opisane w tabelach projektu budżetowego, do którego zainteresowanych odsyłamy – jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Łatwo go znaleźć na stronie urzędu.

Deficyt

Porównując dochody i wydatki – tak bieżące jak i majątkowe widać, że różnica pomiędzy nimi to 23 mln zł. Jest to tzw. deficyt budżetowy, dla którego trzeba znaleźć źródła finansowania. Skąd będą pochodzić?

Będą to: emisje obligacji komunalnych – 5,1 mln zł, spłaty udzielonej pożyczki – 2,4 mln zł, wolnych środków – 5,8 mln zł, niewykorzystane środki 8,5 mln zł i „rozliczenia środków i dotacji na realizację programów, projektów lub zadania finansowanego” z udziałem środków w wysokości 1,3 mln zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2023 wynosi 82 mln zł.

Poniżej pełny porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z LII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2022 r. – Mat. Nr 143.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Andrychowie na 2022 rok – Mat. Nr 141,

b) zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 142, poz. 1,

c) rozpatrzenia petycji z dnia 17 listopada 2022r. – Mat. Nr 142, poz. 2,

d) ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w Gminie Andrychów – Mat. Nr 142, poz. 3,

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – Mat. Nr 142a, poz.1

f) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2022 rok – Mat. Nr 142a, poz. 2,

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2022-2032 –Mat. Nr 142a, poz.3,

h) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2023-2032 – Mat. Nr 139’,

i) budżetu Gminy Andrychów na 2023 rok – Mat. Nr 140’,

j) REZOLUCJA w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Mat. Nr 142, poz. 4.

8. Wolne wnioski, oświadczenia.

9. Komunikaty i zamknięcie obrad.

n

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content