Przejdź do treści

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów w 2023 r.

Informacje, 16 stycznia 2023 12:31

Burmistrz Andrychowa informuje o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów od 01 lutego 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Zadania z zakresu:

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

termin realizacji: w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

a) Pokazanie tradycji ludowych i regionalnych związanych ze świętami w Gminie Andrychów
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – Oprawa muzyczna imprez i uroczystości gminnych, kościelnych i państwowych na terenie Gminy Andrychów i sołectwa Roczyny 2023 r.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wielkanocny” 2023 r.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – Konkurs Potraw Regionalnych „Stół Wigilijny” 2023 r.
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

b) Kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami ludowymi na terenie Gminy Andrychów
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – Zwyczaje dożynkowe i bukiety zielne jako obrzędy ludowe w Gminie Andrychów.
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu:

Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

termin realizacji: od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, warsztatach oraz innych imprezach z zakresu edukacji i nauki, służących rozwojowi, upowszechnianiu i promocji edukacji i nauki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Gminie Andrychów
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Towarzystwo Miłośników Andrychowa w Andrychowie – Pałac Bobrowskich dla Małych i Dużych ! Edukacyjna gra miejska dla Rodzin oraz młodzieży szkolnej wraz z dedykowaną publikacją
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 3 000,00 zł.

Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Radość w Sułkowicach – Magiczne gotowanie
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – Organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Andrychów w 2023 roku
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu:

Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

termin realizacji: od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Inwałdzie – Podejmowanie działań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym – „Zadbajmy o nasze zdrowie”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 1 000,00 zł.

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie – Spotkajmy się razem
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie – Sportowo aktywny senior
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Zadania z zakresu:

Turystyki i krajoznawstwa;

termin realizacji: od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

a) Organizowanie imprez rekreacyjnych i turystycznych w tym rajdów szlakami Beskidu Małego
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – XIV Konkurs Krajoznawczy „Znam Gminę Andrychów
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 500,00 zł.

Stowarzyszenie Oddział Zakładowy PTTK przy AZPB „Andropol” S.A. w Andrychowie – 51 Wiosenny Rajd Turystyczny
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział „Ziemia Wadowicka” w Wadowicach – Turystyka aktywna
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

b) Odnowienie infrastruktury turystycznej w Gminie Andrychów
Na realizację w/w zadania nie wpłynęła żadna oferta.

Zadania z zakresu:

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

termin realizacji: od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

a) Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach – Organizowanie wystaw, festiwali i przeglądów promujących naszą gminę – „Festiwal z Orkiestrą Dętą OSP Roczyny”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 14 000,00 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu „Dino” w Targanicach – VIII Ogólnopolski Konkurs Taneczny „TALENT SHOW”
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – Dzień harcerski 2023 – Zagraj z nami, harcerzami
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

b) Promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Stowarzyszenie Grupa Twórców „My” w Andrychowie – Dzielimy się sztuką
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta „Andropol” Andrychów w Andrychowie – Doceńmy co nasze
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 18 000,00 zł.

c) Promowanie innych działań mających na celu identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie i zachowanie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego andrychowszczyzny
Na realizację w/w zadania wpłynęły 2 oferty:

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – Fotografie opowiadają historię. Archiwizacja, dokumentacja i publikacja zgromadzonego materiału
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Fundacja „Memo” w Roczynach – Archiwum Gminy Andrychów
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Zadania z zakresu:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

termin realizacji: od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

a) Terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych z terenu Gminy Andrychów
Na realizację w/w zadania wpłynęły dwie oferty. Podmiotami, które złożyły ofertę są:

Andrychowskie Stowarzyszenie Odnowy Psychicznej i Fizycznej Klub Integracji Społecznej „Światło – Nadzieja” w Andrychowie – Terapia realizowana w Stowarzyszeniu
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 66 970,00 zł.

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Integracji Społecznej „Watra” w Andrychowie – Nowe, inne życie
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 95 000,00 zł.

b) Diagnoza i terapia zaburzeń w zachowaniu i rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS pochodzących z rodzin alkoholowych z terenu Gminy Andrychów
Na realizację w/w zadania wpłynęła jedna oferta. Podmiotem, który złożył ofertę jest:

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – Z Promyczkiem w przyszłość 2023
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Zadania z zakresu:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

termin realizacji: od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

a) Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży
Na realizację w/w zadania wpłynęło czternaście ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Ludowy Klub Sportowy „Leskowiec” w Rzykach – Wspieranie i aktywizacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w sołectwie Rzyki
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Huragan” w Inwałdzie – Rozgrywki piłki nożnej
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 29 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Halniak” w Targanicach – Piłka nożna na wsi
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 39 000,00 zł.

Międzyszkolny Klub Sportowy w Andrychowie – Wspieranie i aktywizacja sportu pośród mieszkańców Gminy Andrychów ze szczególnym uwzględnieniem roli klubów sportowych oraz szkolenia dzieci i młodzieży
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 300 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Burza” w Roczynach – Kultura sportowa jako idea dla rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 27 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Młodego Siatkarza w Andrychowie – Akademia młodego siatkarza
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Klub Sportowy „Beskid” w Andrychowie – Kultura sportowa
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 220 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Gronie” w Zagórniku – Utrzymanie działalności Klubu Sportowego LKS Gronie Zagórnik
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 20 000,00 zł.

Ludowy Klub Sportowy „Znicz” w Sułkowicach-Bolęcinie – Aktywne spędzanie wolnego czasu z piłką
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 30 000,00 zł.

Stowarzyszenie Zwykłe Broadpeak w Wadowicach – Zajęcia dla dzieci, młodzieży we wspinaczce sportowej
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 6 000,00 zł.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Andrychów w Andrychowie – Chcę pływać – nauka pływania dla zuchów i harcerzy
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 4 000,00 zł.

Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Andrychów w Andrychowie – Dziś trenuje by jutro być silniejszym
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Klub Sportowy Backhand Andrychów w Sułkowicach – Tenis stołowy w naszej gminie
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Małopolski Klub Karate w Andrychowie – OYAMA KARATE dla wszystkich
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

b) Popularyzacja sportu poprzez organizację imprez masowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym
Na realizację w/w zadania wpłynęły trzy oferty. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Uczniowski Klub sportowy Victoria Kozy w Kozach – VII Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Andrychowa 2023 Śladami – Wojciecha Wojdaka
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie BNA Sport w Krakowie – II PHŁ Inwałd Półmaraton
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER w Dąbrowie Górniczej – Bike Atelier MTB Maraton
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

c) Upowszechnianie kultury fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem integracji osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć sportowych rekreacyjno-rehabilitacyjnych
Na realizację w/w zadania wpłynęło pięć ofert. Podmiotami, które złożyły oferty są:

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – Pływaj na zdrowie 2023
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Fundacja „Promyczek” w Andrychowie – Sportowo w Promyczku 2023
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 10 000,00 zł.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Wadowicach – Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – Letnia Spartakiada 2023
Burmistrz Andrychowa przyznaje dotację w wysokości 2 000,00 zł.

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” w Wadowicach – Świąteczna akcja artystyczna
Burmistrz Andrychowa nie przyznaje dotacji.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content