Przejdź do treści

Radni podyskutują o inwestycjach drogowych

Informacje, 24 kwietnia 2017 08:59

​Gorący temat inwestycji drogowych będzie głównym punktem obrad podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w Andrychowie. Radni będą głosowali również ws. nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” prezesce ASM-u, Bogumile Zacny-Sporysz.

Podziel się

Sesja odbędzie się w czwartek 27 kwietnia o godz. 10.00 w remizie OSP w Andrychowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku (Mat. Nr 98).
9. Drogownictwo (Mat. Nr 97):
a) informacja dotycząca realizacji inwestycji drogowych,
b) inwestycje na drogach powiatowych.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” – Mat. Nr 99, poz. 1,
b) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Andrychów samochodu specjalnego pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórniku – Mat. Nr 99, poz. 2,
c) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Andrychów przyczepy lekkiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach Bolęcinie – Mat. Nr 99, poz. 3,
d) ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów – Mat. Nr 99, poz. 4,
e) zmiany uchwały nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mat. Nr 99a,
f) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2017 r. – Mat. Nr 99b, poz. 1,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2017-2024 – Mat. Nr 99b, poz. 2,
h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2017 roku – Mat. Nr 99b, poz. 3,
i) zmiany uchwały dotyczącej wystąpienia Gminy Andrychów ze spółki Międzygminny Zakład Komunikacyjny w Kętach Sp. z o.o. – Mat. Nr 99b, poz. 4,
j) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI-293-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Andrychów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników
oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – Mat. Nr 99, poz. 5.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na sesję znajdziesz na stronie andrychow.eu

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content