Przejdź do treści

Przed nami XXVII sesja Rady Miejskiej

Informacje, 18 listopada 2016 09:46

​W czwartek 24 listopada odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Radni rozpoczną obrady o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, a w trakcie sesji będą dyskutować w sprawie umiejscowienia zadań Ośrodka Wspierania Rodziny w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie.

Podziel się

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Informacja dotycząca wyznaczenia na terenie gminy Andrychów zakładu pracy, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna – Mat. Nr 79
9. Informacja na temat działalności ZWiK sp. z o.o. – Mat. Nr 74, – wniosek ZWiK o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Mat. Nr 75, poz. 1.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów- Mat. Nr 75, poz. 2,
b) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości Targanice – Mat. Nr 76, poz.1,
c) pozbawienia statusu pomnika przyrody – Mat. Nr 76, poz.2,
d) likwidacji jednostki budżetowej – Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie i umiejscowienia jego zadań w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie – Mat. Nr 76, poz.3,
e) założenia publicznej placówki oświatowo-wychowawczej pod nazwą „Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie”, nadania jej statutu i podpisania aktu założycielskiego – Mat. Nr 76, poz.4,
f) organizacji wspólnej obsługi jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów oraz nadania jej statutu – Mat. Nr 76, poz.5,
g) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 76, poz.6,
h) programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. – Mat. Nr 76, poz.7,
i) zmiany uchwały Nr V-30-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie: określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 76a, poz.1,
j) zmiany uchwały Nr XXIV-239-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mat. Nr 76a, poz.2,
k) przejęcia przez Gminę Andrychów od Gmin Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz zadania publicznego polegającego na realizacji projektu pn. „Budowa, oznakowanie i promocja tras rowerowych na terenie gmin Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek i Wieprz” – Mat. Nr 76b,
l) skargi nr BNR.1510.8.2016 – Mat. Nr 76c,
m) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez podmioty inne niż ministrowie i jednostki samorządu terytorialnego – Mat. Nr 76d,
n) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 76e, poz. 1,
o) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 – Mat. Nr 76e, poz. 2,
p) zmiany uchwały Nr XVIII-188-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2016r. – Mat. Nr 76e, poz. 3.
11. Wolne wnioski, oświadczenia.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXVII sesję oraz Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content