Przejdź do treści

Przed nami XV sesja Rady Miejskiej

Informacje, 23 października 2015 09:12

W czwartek 29 października w Miejskim Domu Kultury odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Radni tym razem zadecydują m.in. w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach oraz powołania Miejskiej Rady Seniorów. Początek obrad o godz.10.00.

Podziel się

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
5. Wybór ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach.
6. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
7. Wybór ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach – ciąg dalszy.
8. Interpelacje w ważnych sprawach.
9. Zapytania w sprawach różnych.
10. Informacja dotycząca wyznaczenia na terenie gminy Andrychów zakładu pracy, w którym jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna – Mat. Nr 36.
11. Informacje nt. realizacji zadań oświatowych – Mat. Nr 34.
12. Wybór ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach – ciąg dalszy,
– podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Wadowicach – Mat. Nr 35, poz. 5.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – Mat. Nr 35, poz.1,
b) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXVII-342-01 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie przyjęcia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Andrychów – Mat. Nr 35, poz. 2,
c) nadania Medalu „Zasłużony dla Gminy Andrychów” (Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach) – Mat. Nr 35, poz. 3,
d) ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju – Mat. Nr 35, poz. 4,
e) powołania i nadania Statutu Miejskiej Rady Seniorów – Mat. Nr 35, poz. 6,
f) udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 35a,
g) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 r. – Mat. Nr 35b, poz. 1,
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 35b, poz. 2,
i) sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Krakowskiej 86 – Mat. Nr 35b, poz. 3,
j) skargi nr BNR.1510.6.2015 – Mat. Nr 35c, poz. 1,
k) skargi nr BNR.1510.7.2015 – Mat. Nr 35c, poz. 2.
14. Informacja dot. oświadczeń majątkowych – zgodnie z art. 24h, pkt. 12 ustawy o samorządzie gminnym.
15. Wolne wnioski, oświadczenia.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
17. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XV sesję oraz Protokół z XIV sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content