Przejdź do treści

Przed nami ważna sesja

Informacje, 23 listopada 2015 08:38

Już w czwartek 26 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej. Radni wysłuchają sprawozdania Zakładu Wodociągu i Kanalizacji w Andrychowie, zdecydują o zatwierdzeniu stawek za wodę i odprowadzenie ścieków w gminie.

Podziel się

Pochylą się także nad programem współpracy urzędu z organizacjami pozarządowymi oraz wdrożeniem Programu Aktywności Lokalnej w gminie. Ważnym punktem obrad będzie głosowanie nad  wystąpieniem Gminy Andrychów ze spółki MZK w Kętach. Początek sesji o 10.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Informacja na temat działalności ZWiK sp. z o.o. – Mat. Nr 40, – wniosek ZWiK o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Mat. Nr 41, poz. 1.
9 . Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Andrychów- Mat. Nr 41, poz. 2,
b) zmiany Uchwały Nr XLVIII-449-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. (z późn.zm.) w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych – Mat. Nr 39, poz. 1,
c) ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2016r. – Mat. Nr 39, poz. 2,
d) programu współpracy Gminy Andrychów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r. – Mat. Nr 39, poz. 3,
e) przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Andrychów – Mat. Nr 39, poz.4,
f) woli przystąpienia Gminy Andrychów do realizacji projektu w ramach 9.Osi priorytetowej pn. Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna Integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR – Mat. Nr 39, poz. 5,
g) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów w zakresie dotyczącym niektórych ustaleń studium- Mat. Nr 39a, poz. 1,
h) wystąpienia Gminy Andrychów ze spółki Międzygminny Zakład Komunikacyjny w Kętach Sp. z o.o.- Mat. Nr 39a, poz. 2,
i) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Andrychów dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Andrychów przez osoby prawne lub osoby fizyczne – Mat. Nr 39a, poz. 3,
j) zmiany uchwały Nr XXIX-261-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Andrychów – Mat. Nr 39b, poz. 1,
k) zmiany uchwały Nr XXIX-265-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Andrychów – Mat. Nr 39b, poz. 2,
l) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 39b, poz. 3,
m) określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego –Mat. Nr 39b, poz.4,
n) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 39b, poz. 5,
o) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015r. – Mat. Nr 39c, poz. 1,
p) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 39c, poz. 2,
r) zmiany Uchwały Nr X-101-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Wadowickiego – Mat. Nr 39c, poz. 3,
s) udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Andrychów – Mat. Nr 39c, poz. 4,
t) skargi nr BNR.1510.9.2015 – Mat. Nr 39c, poz. 5.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XVI sesję oraz Protokół z XV sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content