Przejdź do treści

Przed nami sesja absolutoryjna

Kultura, 18 maja 2015 11:15

​Już w ten czwartek 21 maja odbędzie IX sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Jej głównym punktem będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza.

Podziel się

Sprawozdania finansowe złożą także dyrektorzy Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Początek obrad o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury. 

Proponowany porządek sesji.
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołów z VII i VIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy Andrychów za 2014r.:
– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2014r. oraz z realizacji programów wieloletnich (Mat. Nr 16),
– sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za 2014r. (Mat. Nr 16a, poz. 1),
– sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie za 2014r. (Mat. Nr 16a, poz. 2),
– informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Andrychów (Mat. Nr 16b),
– sprawozdanie finansowe Gminy Andrychów za 2014 r. (Mat. Nr 16c),
– podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2014r. (Mat. Nr 21, poz. 2),
– wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Andrychowa (Mat. Nr 20, poz. 1),
– podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Andrychowa za 2014 rok (Mat. Nr 20, poz. 3).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r. (z pózn. zm) w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w gminie Andrychów – Mat. Nr 21, poz. 1,
b) skargi nr BNR.1510.10.2014 – Mat. Nr 21, poz. 3,
c) przyjęcia przez Gminę Andrychów powierzonego przez Powiat Wadowicki zadania publicznego Powiatu Wadowickiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1753K – ul. Włókniarzy w Andrychowie – projekt” – Mat. Nr 21a,
d) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXI-289-13 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 lutego 2013r. (z późn. zm.) w sprawie wyznaczenia płatnych niestrzeżonych miejsc postojowych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Andrychów oraz ustalenia opłat za parkowanie pojazdów – Mat. Nr 21b, poz. 1,
e) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015r. – Mat. Nr 21b, poz. 2,
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 21b, poz. 3,
g) zwiększenia kwoty zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 r. zgodnie z Uchwałą nr XLV-420-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 marca 2014r. – Mat. Nr 21b, poz. 4.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.
Materiały na IX sesję oraz Protokoły z VII i VIII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content