Przejdź do treści

Przed nami sesja absolutoryjna

Informacje, 22 maja 2017 07:22

W czwartek 25 maja o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego rozpocznie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Radni pochylą się na sprawozdaniami finansowymi gminy i zadecydują w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi.

Podziel się

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy Andrychów za 2016r.:
– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2016r. oraz z realizacji programów wieloletnich (Mat. Nr 92),
– sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za 2016r.
(Mat. Nr 94, poz. 1),
– sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie za 2016r. (Mat. Nr 94,
poz. 2),
– informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Andrychów (Mat. Nr 93),
– sprawozdanie finansowe Gminy Andrychów za 2016r. (Mat. Nr 96),
– podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Andrychów za 2016r. (Mat. Nr 96′),
– wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Andrychowa za rok 2016 (Mat. Nr 100, poz. 1),
– podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Andrychowa za 2016 rok (Mat. Nr 100, poz. 3).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu – Mat. Nr 101, poz. 1,
b) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Andrychów –
Mat. Nr 101, poz. 2,
c) zmiany uchwały Nr XXIV-228-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Andrychów – Mat. Nr 101, poz. 3,
d) zmiany uchwały Nr XXIV-232-16 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2016r.
w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na
dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych
i mieszkań w Gminie Andrychów (Dz. Urz. Woj. Małop. z dnia 05.07.2016r., poz. 3986)
z uwzględnieniem Uchwały nr KI-411/187/16 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2016r. – znak sprawy KI-43-187/146/16 – Mat. Nr 101, poz. 4,
e) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 roku – Mat. Nr 101a.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXXIV sesję znajdują się w biurze Rady

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content