Przejdź do treści

Przed nami sesja absolutoryjna

Informacje, 17 maja 2016 09:30

​Sprawozdanie z działalności finansowej gminy Andrychów za 2015 rok i decyzja w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi – to najważniejsze punkty zbliżającej się sesji Rady Miejskiej.

Podziel się

Radni rozpoczną obrady 18 maja o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy Andrychów za 2015r.:
– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2015r. oraz z realizacji programów wieloletnich (Mat. Nr 53),
– sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie za 2015r. (Mat. Nr 56, poz. 1),
– sprawozdanie z wykonania planu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie za 2015r. (Mat. Nr 56, poz. 2),
– informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Andrychów (Mat. Nr 54),
– sprawozdanie finansowe Gminy Andrychów za 2015r. (Mat. Nr 55),
– podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2015r. (Mat. Nr 55′),
– wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Andrychowa (Mat. Nr 61, poz. 1),
– podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Andrychowa za 2015 rok (Mat. Nr 61, poz. 3).
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie wprowadzenia Stref Płatnego Parkowania pojazdów samochodowych na obszarze Miasta Andrychowa oraz ustalenia opłat za postój pojazdów – Mat. Nr 60, poz. 1,
b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie – Mat. Nr 60, poz. 2,
c) skargi nr BNR.1510.3.2016 – Mat. Nr 60a, poz. 1,
d) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 60a, poz. 2,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 – Mat. Nr 60a, poz. 3,
f) zmiany uchwały dotyczącej wystąpienia Gminy Andrychów ze spółki Miedzygminny Zakład Komunikacyjny w Kętach Sp z o.o. – Mat. Nr 60b, poz. 1,
g) zmiany uchwały dotyczącej powierzenia przez Gminę Andrychów Gminie Kęty zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Andrychów – Mat. Nr 60b, poz. 2.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XXII sesję oraz Protokół z XXI sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content