Przejdź do treści

Przed nami sesja, a na niej głosowanie w sprawie budżetu

Informacje, 15 grudnia 2015 10:23

​Przed nami XVII sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. 17 grudnia w sali konferencyjnej UM radni będą głosowali w sprawie przyjęcia budżetu dla gminy na 2016 rok. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00. Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad.

Podziel się

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2015r. – Mat. Nr 44.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zawarcia porozumienia z Powiatem Wadowickim dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego – Mat. Nr 42, poz. 1,
b) wprowadzenia nazewnictwa ulic dla dróg położonych w Roczynach pomiędzy ulicą Bielską a ulicą Wiedeńską – Mat. Nr 42, poz. 2,
c) rozbiórki pomnika w Targanicach – Mat. Nr 42, poz. 3,
d) opłaty targowej – Mat. Nr 42, poz. 4,
e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2016 – Mat. Nr 42, poz. 5,
f) określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – Mat. Nr 42a, poz. 1,
g) uznania się przez Radę Miejską za niewłaściwą do rozpatrzenia petycji – Mat. Nr 42a, poz. 2,
h) powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Andrychowie – Mat. Nr 42a, poz. 3,
i) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Andrychowie na 2016 rok – Mat. Nr 43,
j) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015r. – Mat. Nr 42b, poz. 1,
k) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2015-2024 – Mat. Nr 42b, poz. 2,
l) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – Mat. Nr 42b, poz. 3,
m) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 – Mat. Nr 37′,
n) budżetu Gminy Andrychów na 2016 rok – Mat. Nr 38′.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.
Materiały na XVII sesję oraz Protokół z XVI sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content