Przejdź do treści

Przed nami kolejna sesja RM

Informacje, 22 stycznia 2016 10:58

​Przed nami osiemnasta sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczną się w czwartek 28 stycznia o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Andrychowie. Poniżej publikujemy proponowany porządek obrad.

Podziel się

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Propozycje do porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej.
5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
6. Interpelacje w ważnych sprawach.
7. Zapytania w sprawach różnych.
8. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za 2015r. – Mat. Nr 45.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Uchwały Nr XLVIII-455-14 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 czerwca 2014r. (z późn. zm.) w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów” – Mat. Nr 46, poz. 1,
b) zmiany Uchwały Nr V-34-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 lutego 2015r. (z późn.zm) w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Andrychów”- polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne – współfinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Krakowie, realizowanych na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 46, poz. 2,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Roczynach – Mat. Nr 46, poz. 3,
d) odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Andrychów nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Batorego 42 – Mat. Nr 46, poz. 4,
e) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Andrychów, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – Mat. Nr 46a, poz. 1,
f) ustalenia kryteriów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli lub innej formy wychowania przedszkolnego w Gminie Andrychów – Mat. Nr 46a, poz. 2,
g) rozpatrzenia petycji Pana Andrzeja Nowakowskiego w zakresie ograniczeń sprzedaży napojów alkoholowych – Mat. Nr 46b,
h) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Andrychowie na 2016 rok – Mat. Nr 46c,
i) zmiany w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2016r. – Mat. Nr 46d, poz. 1,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2016-2024 – Mat. Nr 46d, poz. 2,
k) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2016r. – Mat. Nr 46d, poz. 3,
l) zmiany Uchwały Nr XVII-164-15 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków – Mat. Nr 46e.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad.

Materiały na XVIII sesję oraz Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej znajdują się w biurze Rady Miejskiej.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content