Przejdź do treści

Przed nami czternasta sesja Rady Miejskiej

Informacje, 21 września 2015 09:45

Już w czwartek 24 września w sali Miejskiego Domu Kultury odbędzie się kolejna, XIV sesja Rady Miejskiej w Andrychowie.

Podziel się

Andrychowscy radni pochylą się m.in. nad uchwałami w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej, przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2017 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego rozbudowy skrzyżowania na drodze krajowej nr 52 z drogą na os. Korcza w Inwałdzie.

Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Propozycje do porządku obrad.
Przyjęcie Protokołów z  X, XI, XII, i XIII sesji Rady Miejskiej.
Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.
Interpelacje w ważnych sprawach.
Zapytania w sprawach różnych.
Analiza sprawozdania z półrocznego wykonania budżetu oraz inwestycji gminnych – Nr  29 – 31.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  Gminy Andrychów – Nr 33, poz.1,
b) przeniesienia prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Andrychowie przy Metalowców 14/26 – Mat. Nr 33, poz. 2,
c) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w miejscowości Targanice – Nr 33, poz. 3,
d) przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2017 dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą  w Andrychowie – Nr 33, poz. 4,
e) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Nr 33, poz. 5,
f) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2015 r. – Nr 33a, poz. 1,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów  na lata 2015-2024  – Nr 33a, poz. 2,
h) skargi nr BNR.1510.8.2014 – Nr 33a, poz. 3,
i) określenia zasad przeprowadzenia wyboru ławników – Nr 33a, poz. 4,
j) wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Andrychów a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad porozumienia dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Gminę Andrychów zadania: Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 52 ul. Wadowicka z drogą gminną na os. Korcza w Inwałdzie w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej na os. Korcza w Inwałdzie” oraz przejęcia zadania zarządzania drogą krajową w zakresie niezbędnym do realizacji powyższej inwestycji   – Nr 33a, poz. 5.
10. Wolne wnioski, oświadczenia.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. Komunikaty i zamknięcie obrad

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content