Przejdź do treści

Program usuwania azbestu na lata 2022-2032 – konsultacje

Informacje, 16 listopada 2022 09:14

Ogłoszenie Burmistrza Andrychowa o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Andrychów na lata 2022-2032”.

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w artykule 3 ustępie 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Andrychów na lata 2022-2032”.
  2. Termin konsultacji: 23 listopada 2022 roku, o godzinie 10.00. Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15, II piętro.
  3. Forma konsultacji: spotkanie z organizacjami pozarządowymi.
  4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy.

Załącznik: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Andrychów na lata 2022-2032”
Projekt „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Andrychów na lata 2022-2032” stanowiący załącznik do uchwały, udostępniony jest w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie (w zakładce OGŁOSZENIA/OBWIESZCZENIA): www.bip.malopolska.pl/umandrychow oraz w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie, ul. Rynek 15, pokój numer 116.

Uwaga
Zgodnie z paragrafem 5 ustępem 2 Uchwały Nr XIV-114-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji: „Organizacje uczestniczące w konsultacjach zobligowane są do podania wraz ze zgłaszanym stanowiskiem dodatkowych informacji dotyczących celów statutowych organizacji, a także danych takich jak adres, telefon, email lub inną formę kontaktu zwrotnego.”

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Skip to content