Przejdź do treści

Prace interwencyjne – nabór wniosków

Informacje, 22 lipca 2022 07:12

Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza pracodawców oraz przedsiębiorców do składania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej.

Nabór ogłoszony w ramach projektu konkursowego pn. „Droga do zatrudnienia – projekt dla osób powyżej 30 roku życia z terenu powiatu wadowickiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.

W niniejszym naborze przewidziano zawarcie umów o organizację prac interwencyjnych dla 4 osób bezrobotnych.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenie oraz należnych od tej kwoty składek na ubezpieczenie społeczne dla umów zawartych w ramach niniejszego naboru musi zakończyć się w roku 2022, z uwagi na realizację projektu konkursowego do 31.12.2022 r.

Zasady organizowania prac interwencyjnych oraz druk wniosku o organizowanie prac interwencyjnych udostępnione są w Zakładce „Dokumenty do pobrania” → „Prace interwencyjne”.

Wypełnione i kompletne wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od dnia 25.07.2022 r. do dnia 29.07.2022 r.

  1. na dzienniku podawczym PUP Wadowicach, ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice, 
  2. za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez wysyłkę na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach (brane będą pod uwagę tylko te wnioski, które wpłyną do Urzędu nie wcześniej niż 25.07.2022 r.).
Do wykonywania prac interwencyjnych mogą być kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Wadowicach, które:

   mają 30 lat i więcej oraz spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:są osobami długotrwale bezrobotnymi (pozostającymi bez pracy przez okres ponad 12 m-cy przed dniem rozpoczęcia udziału w projekcie),są osobami z niepełnosprawnościami,osobami o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem średnim lub niższym),są osobami powyżej 50 roku życia,są kobietami.

w Indywidualnym Planie Działania mają uwzględnioną tę formę pomocy

Złożone wnioski będą rozpatrywane w kolejności wpływu do Urzędu, do wyczerpania limitu środków określonego dla niniejszego naboru i będą podlegały ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w karcie oceny wniosku o organizowanie prac interwencyjnych (załącznik nr 1 do „Zasad organizowania prac interwencyjnych”). Do realizacji zostaną uwzględnione wnioski złożone przez Wnioskodawców którzy spełniają warunki organizatora prac interwencyjnych określone w przepisach oraz uzyskają co najmniej 11 pkt w trakcie oceny.

Informacja o zakończeniu naboru ciągłego wniosków o organizowanie prac interwencyjnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach.
Osoba do kontaktu:
Marta Konieczny
e-mail: marta_zolna@wadowice.praca.gov.pl
tel. (33) 43 22 126

Źródło: PUP w Wadowicach

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content