Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner

Praca w Urzędzie Miejskim w Andrychowie

Informacje, 18 października 2021 09:47

Trwa nabór na Podinspektora w Wydziale Finansowo-Księgowym UM. Szczegóły oferty publikujemy poniżej.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe drugiego stopnia,
 3. wymagany staż pracy – co najmniej 3 lata pracy w służbach finansowo-księgowych w jednostkach administracji publicznej (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem),
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. umiejętność biegłej obsługi komputera.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej – telefonicznie lub drogą mailową.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawa w zakresie ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, Ordynacji Podatkowej, o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatkach i opłatach lokalnych,
 2. umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 3. umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
 4. dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność,
 5. komunikatywność,
 6. wysoka kultura osobista.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Skip to content