Przejdź do treści

Powrót do normalnych obrad

Informacje, 21 marca 2022 11:09

W najbliższy czwartek, czyli 24 marca odbędzie się 43. Sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Najgorętszym tematem będzie zapewne proponowana podwyżka cen biletów w gminnej komunikacji.

Po raz pierwszy po czwartej fali pandemii radni spotkają się osobiście na stacjonarnych obradach w sali narad Urzędu Miejskiego. Sesja rozpocznie się o godzinie 9. i będzie transmitowana przez Internet.

Planowana podwyżka cen biletów do 3,5 zł motywowana jest wzrostem cen paliwa o 50% i ogólnym wzrostem kosztów o 23%. Więcej wyjaśnień w tej sprawie można znaleźć w projekcie uchwały i jej uzasadnieniu, jakie zamieszczamy poniżej tego artykułu.

Inne ważne tematy sesji to przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnionym na lata 2022-2025 oraz programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 r. Radni podejmą też decyzję o dofinansowaniu budowy dalszych ciągów chodników dla pieszych w Sułkowicach-Bolęcinie i Rzykach Jagódkach.

Poniżej pełny porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Innym Uzależnionym na lata 2022-2025 – Mat. Nr 109, poz.1,

b) zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Andrychowie przy ulicy Parkowej – Mat. Nr 109, poz.2,

c) przyjęcia w Gminie Andrychów programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Mat. Nr 109, poz.3,

d) przejęcia ograniczonego zarządzania drogą krajową nr 52 w zakresie realizacji zadania pn.: „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024” – Mat. Nr 109a, poz.1,

e) zmiany uchwały Nr XL-410-17 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2017r. w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym realizowanym przez operatora na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 109a, poz.2,

f) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2022 rok – Mat. Nr 109b, poz.1,

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2022-2031 – Mat. Nr 109b, poz.2,

h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2022 roku na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1739K Sułkowice-Bolęcina w miejscowości Sułkowice” – Mat. Nr 109a, poz.3,

i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2022 roku na zadanie dotyczące „Kontynuacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1737K Andrychów – Rzyki Jagódki w kierunku Andrychowa i Rzyk” – Mat. Nr 109a, poz.4.

7. Wolne wnioski, oświadczenia.

8. Komunikaty i zamknięcie obrad

Podziel się
Skip to content