Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Potrzeba powołania Forum Małopolski Zachodniej

Informacje, 12 grudnia 2019 10:04

W sali reprezentacyjnej oświęcimskiego zamku samorządowcy z powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego podpisali wczoraj list intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

Podziel się

O potrzebie powołania Forum Małopolski Zachodniej – stowarzyszenia skupiającego miasta i gminy tej części naszego województwa mówił prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut. Wspomniał o potencjale, zarówno ludnościowym, jak i gospodarczym subregionu, wskazując na jego dynamikę i rozwój nowych gałęzi, w tym turystyki.
Włodarz przypomniał, że wspomniane powiaty liczą łącznie 550 tys. mieszkańców, co jest niebagatelną siłą i powinno mieć przełożenie na kluczowe decyzje zarządu Województwa Małopolskiego.
Kolejni mówcy – burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek, burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, zastępca burmistrza Olkusza Jolanta Motyczyńska, starosta chrzanowski Andrzej Uryga, burmistrz Chełmka Andrzej Saternus, radny małopolskiego sejmiku Tadeusz Arkit i poseł Krzysztof Kozik zwrócili uwagę, że reprezentowane przezeń gminy i powiaty mają wspólne wyzwania, podobne problemy i doświadczenia historyczne.
Wymienili tu przede wszystkim kwestie komunikacyjne, gospodarkę odpadami, restrukturyzację przemysłu ciężkiego, problemy demograficzne (starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych ludzi,  napływ cudzoziemców). 
Zgodnie podkreślono, że Forum Małopolski Zachodniej nie jest “robione przeciwko komuś”, lecz po to, by integrować subregion, a przez to stać się kluczowym graczem w strategii Województwa Małopolskiego do 2030 r. i skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne.
W wypowiedziach samorządowców dało się odczuć żal, że Kraków nadal nieco po macoszemu traktuje zachodnie rubieże województwa. Forum Małopolski Zachodniej ma pracować nad tym, by przywrócić naszym powiatom należne im miejsce na mapie Małopolski – wynikające z potencjału i rozwoju tego subregionu.
***
List intencyjny w sprawie powołania Forum Małopolski Zachodniej – Stowarzyszenia Miast i Gmin.
Planowana Strategia Rozwoju Wojwództwa Małopolskiego “Małopolska 2030” wyznacza nowe zadania dla samorządów, polegające na podniesieniu znaczenia integracji współnot lokalnych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju swojego obszaru. Dlatego też, reprezentujący miasta i gminy Małopolski Zachodniej podejmujemy działania w celu utworzenia stowarzyszenia miast i gmin, którego celem będzie:
– podejmowanie działań integrujących miasta i gminy,
– wspieranie idei samorządu terytorialnego,
– wymiana wzajemnych doświadczeń,
– przygotowanie Strategii Małopolski Zachodniej,
– inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i społecznego miast – gmin Małopolski Zachodniej,
– współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi,
– wsparcie eksperckie członków stowarzyszenia na ich wniosek,
– dążenie do gospodarczego, kulturowego I turystycznego rozwoju miast i gmin Małopolski Zachodniej,
– tworzenie wspólnych projektów miast i gmin należących do stowarzyszenia w celu aplikowania o środki zewnętrzne,
– promocja miast i gmin członków stowarzyszenia,
– partnerstwo z Województwem Małopolskim oraz innymi instytucjami w celu współpracy na rzecz rozwoju tegoż obszaru.
Niniejszy list intencyjny jest jedynie deklaracją współpracy i nie powoduje powstanie żadnych zobowiązań (w tym finansowych) pomiędzy podpisującymi go stronami.
Kontynuację wstępnych ustaleń podjętych na dzisiejszym spotkaniu będzie opracowanie projektu statutu Stowarzyszenia, a następnie przedłożenie organom stanowiącym projektu uchwały w sprawie utworzenia stowarzyszenia Forum Małopolski Zachodniej oraz przyjęcia jego statutu.

Źródło: powiat.oswiecim.pl

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama