Przejdź do treści

Pierwsza sesja w tym roku

Informacje, 24 stycznia 2023 10:38

W najbliższy czwartek odbędzie się 54. w tej kadencji Sesja Rady Miejskiej. Obrady poświęcone będą nie tylko sprawom bieżącym, ale też kilku problemom, które zapewne sprowokują gorące dyskusje. Będzie to na przykład kwestia nowelizacji uchwały dotyczącej ścieków z osadników. W tej kwestii trwa też kontrola posesji posiadających osadniki.

Na sesji powróci też rezolucja w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na poprzedniej sesji radni usunęli tę rezolucję z porządku obrad na wniosek jednego z radnych. Powodem miała być kwestia formalna dotycząca daty. Mimo wyjaśnienia, że w przypadku rezolucji data jej wejścia w życie nie ma znaczenia, radni głosowali za usunięciem. A sprawa dotyczy bardzo palącej kwestii – stawek za wodę i ścieki. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Andrychowie ma związane ręce w tej kwestii, bo o taryfach decyduje tzw. „regulator”, to jest urzędnik w Wodach Polskich, a według nowego prawa taryfy ustalane są raz na trzy lata. Przy obecnej inflacji, gigantycznych podwyżkach cen energii, paliw, materiałów, taryfy nawet sprzed roku nijak mają się do obecnych realiów. Z tego powodu ZWiK odnotował kilkusettysięczną stratę, jak nigdy dotąd. Zakład już kilkukrotnie składał wnioski o zmianę taryfy, ale albo na odpowiedź czekał pół roku, albo nie dostawał zgody na zmiany taryf. Kiedyś o tej kwestii decydowała Rada Miejska, ale obecnie rządząca partia uznała, że tę kompetencję odbierze samorządom i powierzy administracji państwowej – Wodom Polskim. Ten problem dotknął nie tylko Andrychowa, ale większości samorządów.  Rezolucja jest więc skierowana do Wód Polskich, ale też do polityków, którzy mogliby zmienić prawo choćby tak, aby taryfy ustalać co roku. Temat jest palący i dlatego wraca na tę sesję.

Cały porządek obrad umieszczamy poniżej przypominając, że obrady jak zawsze będą transmitowane w Internecie. Rozpoczną się w czwartej o godzinie 9. i będą miały miejsce w Sali Narad Urzędu Miejskiego.

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Propozycje do porządku obrad.

4. Przyjęcie Protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej.

5. Sprawozdanie z bieżących prac Burmistrza.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Andrychowie na 2023 rok – Mat. Nr 144a,

b) zmiany Uchwały Nr XXIX-205-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów – Mat. Nr 144, poz. 1,

c) zmiany Uchwały Nr IV-19-19 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 31 stycznia 2019 (z późniejszymi zmianami) – Mat. Nr 144, poz. 2,

d) zmiany uchwały Nr XXIX-206-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia na terenie Gminy Andrychów usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Mat. Nr 144, poz. 3,

e) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej -Mat. Nr 144, poz. 4,

f) zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2023r. – Mat. Nr 144b, poz. 1,

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2023-2032 – Mat. Nr 144b, poz. 2,

h) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2023 roku -Mat. Nr 144b, poz. 3,

i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wadowickiego w 2023 roku na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wadowice-Wieprz-Andrychów” – Mat. Nr 144b, poz. 4,

j) skargi Nr BNR.1510.4.2022 – Mat. Nr 144b, poz. 5,

k) REZOLUCJA w sprawie ustalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – Mat. Nr 144, poz. 5,

l) OBWIESZCZENIE w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – Mat. Nr 144, poz. 6.

7. Wolne wnioski, oświadczenia.

8. Komunikaty i zamknięcie obrad.

n

Podziel się

Audycje radiowe / Posłuchaj więcej

Skip to content