Przejdź do treści
Reklama
Reklama

Pierwsza sesja po przerwie

Informacje, 16 września 2021 13:19

Dziś – 16 września – odbyła się sesja Rady Miejskiej w Andrychowie. Było to już 36. posiedzenie, kolejne w trybie zdalnym. Zdominowały ja sprawy bieżące i dyskusje na temat finansów i inwestycji. Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski.

Rozpoczęło się od drobnych problemów technicznych, ale po kilku minutach rozwiązanych. Alicja Studniarz dopytywała, dlaczego nadal są prowadzone sesje w trybie zdalnym i dlaczego komisje także nie mogą się spotykać. Przewodniczący Roman Babski wyjaśnił, iż posiedzenia Rady Miejskiej odbywają w taki sposób ze względów sanitarnych oraz dlatego, że w Miejskim Domu Kultury rozpoczął się remont. Natomiast jeśli chodzi o komisje, to o organizacji pracy decydują ich przewodniczący. Niektóre odbywały się w trybie zdalnym a inne tradycyjnie. Doszło do dalszej polemiki na temat organizacji pracy Rady, do której włączył się Krzysztof Kubień domagający się m.in. posiedzeń – tak jak do tej pory – w ostatni czwartek miesiąca oraz komisji w systemie stacjonarnym. Przewodniczący zadeklarował, iż jeżeli będzie możliwe, to powrócą sesje stacjonarne, może nawet już w październiku. Z kolei Stanisław Prus stwierdził, że nie przeszkadzają mu posiedzenia zdalne, gdyż każdy ma prawo do zadawania pytań i pełnego uczestnictwa.

**

Potem Burmistrz Andrychowa złożył sprawozdanie ze swych bieżących prac. Tomasz Żak mówił o wszystkich swoich decyzjach i wydarzeniach, które miały miejsce w całym okresie letnim, od ostatniej sesji w czerwcu. Był to okres dwuipółmiesięczny. My pisaliśmy o tych sprawach na bieżąco. Burmistrz przedstawił też listę inwestycji.

Do jego wystąpienia odniósł się radny Krzysztof Kubień, pytając o to, dlaczego na wyjazd studyjny do Tarnowic Starych – oglądano tam wyremontowany zespół pałacowy – nie został zaproszony żaden radny z opozycji, bo on sam chętnie by pojechał. Burmistrz wyjaśnił, że był to okres wakacyjny i urlopowy, wielu radnych było poza Andrychowem. Potem radny Kubień pytał o koszt adaptacji pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 na potrzeby przeniesionego tam Przedszkola Nr 1? Burmistrz poinformował radnego, że było to 200 tys. zł. Radny Kubień i radna Alicja Studniarz skrytykowali tę decyzję uznając, że lepiej było pozostawić przedszkole w budynku parafialnym.

Podczas tej dyskusji wrócono do powodów, dla których burmistrz zdecydował o przenosinach Przedszkola Nr 1. Chodziło o koszty czynszu, który parafia podniosła i to znacząco, do 4 tys. miesięcznie, choć gmina pokrywała np. koszty ogrzewania całego obiektu, łącznie z pomieszczeniami dla księży. Radni Studniarz i Kubień utrzymywali, że lepiej byłoby płacić parafii, niż przenosić placówkę do pomieszczeń gminnych.

Pytano też o kilka innych drobniejszych spraw.

**

W kolejnym punkcie radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Andrychów za pierwsze półrocze 2021 r. Radny Kubień zapytał przy tej okazji o poziom zadłużenia gminy, jakie będzie na koniec roku. Skarbnik Gminy Dorota Żywioł powiedziała, że w sprawozdaniu na półrocze, kwota ta wynosi 85 mln 999 tys. zł. Ale na koniec roku będzie niższa o 4,5 mln zł, bo gmina zrezygnowała z pożyczki w takiej wysokości. Ta pożyczka miała posłużyć na zakup pieców do elektrociepłowni, ale ponieważ udało się kupić tańsze, używane, to nie będzie zaciągania planowanego zobowiązania.

Potem pani skarbnik przedstawiła propozycję zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2021 r. oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrychów na lata 2021-2031.

Radny Kubień zapytał o kilka punktów, które zawierał projekt zmian i uchwała. Pytał o szczegóły planowanych wydatków na poprawę układu komunikacyjnego. Szymon Wnęczak, kierownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa wyjaśnił przesunięcie z roku na rok 1 mln zł, ze względu na oszczędności. A część tego zadania jest już realizowana – to łącznik pomiędzy Tkacką a Krakowską.

Radny pytał też o wydatki na rozbudowę Urzędu Miejskiego. Kierownik Wnęczak mówił o potrzebie remontu i rozbudowy ratusza. Chodzi o plombę, która ma być wzniesiona ponad łącznikiem. Ale na razie to koszty projektu. Natomiast rozbudowa ma się odbyć w ramach programu rewitalizacji centrum miasta i chodzi o 4 mln.

Radny pytał o kolejne dofinansowanie elektrociepłowni. Burmistrz Tomasz Żak wyjaśnił, że chodzi o zakup sieci i modernizację zakładu, np. zakup w Niemczech pieca. – Trwa jego uruchamianie i zapewniam mieszkańców, że tej zimy będzie ogrzewanie. Radny drążył temat i pytał, czy piec jest używany? Gdy usłyszał, że tak był jeszcze ciekaw, „czy Niemiec płakał, jak sprzedawał?”.

Radny Kubień pytał też o punkt dotyczący finansowania MOSKiT-u (kwestia 22 tys. zł). Jak wyjaśniła pani skarbnik chodzi o przesunięcie pieniędzy zaoszczędzonych w czasie pandemii, gdy nie odbywały się zajęcia na basenie. Pieniądze te znajdą się w puli środków na promocję. Radny nie omieszkał zapytać drwiąco, ile pucharów za to kupi MOSKiT?

Radni przyjęli zmiany stosunkiem głosów: 15 – za, 3 – przeciw, 2 – radnych się wstrzymało.  

**

Następna uchwała dotyczyła przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Andrychów. Projekt ten i następny przedstawiła Ewa Rohde-Trojan, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa UM.

Potem radni zapoznali się z projektem zmian dotyczących ustalenia wysokości nowych opłat cmentarnych za udostępnienie miejsca pod grób na pochowanie zmarłego na cmentarzach komunalnych w Andrychowie i Roczynach. Oba projekty zostały przyjęte. O podwyżce piszemy w osobnym artykule na naszej stronie, podając nowe stawki.

**

Następnie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrychów przedstawił prezes ZWiK Jan Mrzygłód. Zmianie uległ rozdział siódmy, chodzi o reguły odbioru przyłączy. Ważny jest tu termin zgłoszenia do odbioru – co najmniej na trzy dni wcześniej. Rada przyjęła te zmiany.

Potem radni dokonali zmiany uchwały Rady Miejskiej w Andrychowie z 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”. A konkretnie chodzi o doświetlenie przejścia dla pieszych przy rondzie w centrum miasta (Rynek, Olszyny, 1 Maja). Ten projekt przedstawił Szymon Wnęczak.

Następna uchwała dotyczyła odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Andrychów nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Stefana Batorego 66. W tym przypadku chodzi o działki, które powiększą teren, gdzie gmina buduje bloki socjalne. Natomiast w zakupionych za 270 tys. zł posesji i domu ulokowana zostanie noclegownia dla mężczyzn. Projekt ten przedstawiła Barbara Krzyżak, kierowniczka Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

W kolejnej części sesji radni zajęli się wyrażeniem zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Andrychów a Powiatem Oświęcimskim dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Ten projekt przedstawił Andrzej Szafrański, dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty.

Potem radni dokonali zmiany Uchwały Miejskiej w Andrychowie z obecnego roku w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Andrychów. Ten projekt przedstawiła Elżbieta Prus, dyrektor OPS.

Następnie Rada dokonała zmiany Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Andrychów lub jej jednostkom organizacyjnym.

Na koniec części poświęconej uchwałom RM przyjęła obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

**

Gdy nadeszła pora na wolne wnioski, oświadczenia, do głosu zapisali się radni: Stanisław Prus, Krzysztof Kubień i Zbigniew Rzadek.

Stanisław Prus podziękował władzom powiatu i gminy za remont ul. Długiej w Brzezince, aż do Targanic Dolnych.

Podobne podziękowania, ale za remont ul. Miłej w Inwałdzie razem z rozbudową remizy, termomodernizacją WDK i przychodni podziękował Zbigniew Rzadek.

Natomiast radny Krzysztof Kubień raz jeszcze odniósł się do zakupu pica do elektrociepłowni. I zażądał pisemnych wyjaśnień, głównie w kwestii, czy burmistrz wykonuje decyzje Rady. Zdaniem radnego, gdy głosowano o funduszach na ten cel, mowa była o trzech nowych piecach.

Sesję Rady Miejskiej zamknęły komunikaty, które odczytał przewodniczący RM Roman Babski, po czym zamknął obrady.

mn/jd

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
Reklama
Skip to content