Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner

OPS poszukuje psychologa

Informacje, 30 kwietnia 2021 16:48


Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłosił nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie. Poniżej kryteria wyboru kandydata.

KRYTERIA WYBORU KANDYDATÓW
Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;
c) wykształcenie wyższe psychologiczne.
d) stan zdrowia pozwalający wykonywanie pracy na stanowisku psychologa;
e) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Wymagania dodatkowe
a) mile widziane doświadczenie zawodowe;
b) umiejętność indywidualnej i grupowej pracy z klientem Ośrodka;
c) cierpliwość,
d) umiejętność rozwiązywania konfliktów,
e) umiejętność organizowania pracy własnej,
f) wysoka kultura osobista,
g) dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) udzielanie wszechstronnej pomocy psychologicznej na rzecz osób i rodzin, tj. poradnictwo i wsparcie psychologiczne, konsultacje, terapia indywidualna.
b) diagnozowanie sytuacji klientów w aspekcie pomocy psychologicznej,
c) podejmowanie działań interwencyjnych w miejscu zamieszkania klienta lub w siedzibie Ośrodka,
d) prowadzenie specjalistycznej pracy psychologicznej rozwijającej samodzielność osób i rodzin oraz wzmocnienie ich integracji ze środowiskiem,
e) prowadzenie grup samopomocowych (wsparcia),
f) współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie opracowywania diagnoz i ustalania indywidualnych planów pomocy psychologicznej rodzinom i osobom zgłaszającym się do OPS;
g) udzielanie wsparcia pracownikom socjalnym w zakresie prawidłowego reagowania na potrzeby i problemy osób i rodzin zgłaszających się do OPS, a także poprzez wdrażanie nowych metod pracy z osobą i rodziną, mających na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom oraz poprawę sytuacji osób wymagających pomocy społecznej,
h) poznawanie środowisk życia osób korzystających z pomocy psychologicznej celem optymalizacji podejmowanych działań,
i) Prowadzenie interwencji kryzysowej krótkoterminowej m. in. w stosunku do ofiar przemocy, osób które doświadczyły traumy utraty najbliższych,
j) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Andrychów,
k) sporządzanie obowiązujących sprawozdań i informacji,
l) prowadzenie rejestru wniosków, prowadzenie ewidencji, statystyki i analiz,
m) Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy.

Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV) i list motywacyjny,
Podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
Określenie terminu, sposobu i miejsca złożenia dokumentów:
a) Dodatkowe pytania proszę kierować do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie – nr telefonu: 33 870 89 62, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 19.00
b) Wymagane dokumenty należy składać: pocztą tradycyjną na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie,
Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52) z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: [email protected] postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego w terminie do 14 maja 2021 r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Osoby, które spełnią wszelkie wymagania formalne, są kwalifikowane do następnego etapu naboru, o czym zostaną poinformowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Praca w systemie zmianowym.


Załącznik do ogłoszenia – pobierz

Podziel się
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Reklama
Reklama
Skip to content