Przejdź do treści

Ogłoszenie urzędowe o przetargu

Informacje, 18 maja 2023 08:12

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Stanisława Lenartowicza.

Baner Radio Andrychów KOMUNIKAT
Nr działkiPow. działki (ha)Księga WieczystaCena wywoławcza*Wysokość wadiumData i miejsce przetarguGodzina
445/2 446/110,0255 0,0696KR1W/00026602/880.000,008.000,0021 czerwca 2023 r.1000

* do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny 23% podatek VAT– zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zbywane działki tworzą jeden kompleks. Są niezabudowane, nieogrodzone, o kształcie regularnym. Szerokość frontu działek wynosi ok. 16,5 m, w części środkowej ok. 18 m, w części zachodniej zwęża się do szpica. Kompleks położony jest w terenie o lekkim spadku w kierunku zachodnim. Porośnięty jest drzewami samosiejkami i zakrzaczony. W części południowo-zachodniej jest to teren podmokły. W ewidencji gruntów działki sklasyfikowane są jako B. Przylegają do drogi o nawierzchni asfaltowej – ul. S. Lenartowicza, jednak nie posiadają urządzonego zjazdu – od jezdni oddziela go skarpa, barierka ochronna oraz chodnik i ścieżka rowerowa. Sieci: energetyczna, kanalizacji sanitarnej, wodociągowa oraz c.o. biegną w odległości kilku metrów w pasie drogowym ul. S. Lenartowicza, gazowa ok. 45 m od granicy kompleksu.

Działka nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z 28 września 2006 r. z późn. zm., działki ozn. nr 445/2 oraz 446/11 znajdują się w jednostce oznaczonej symbolem: A6.3/4b.MW1tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 14 czerwca 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku Urzędu.

Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem jest:

  1. podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  2. osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym funkcjonuje ustawowa wspólność majątkowa – do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku kiedy udział bierze jeden małżonek – należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem licytacji ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu.
  3. reprezentowany przez niego pełnomocnik – konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowana cena sprzedaży działek winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi Nabywca.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działek pokrywa koszty prac geodezyjnych.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-99-56.

Ogłoszenie o przetargach jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl/umandrychow/, jak również w siedzibie Urzędu Miejskiego. Informacja o ogłoszonych przetargach umieszczona jest również na tablicach ogłoszeń.

Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content