Przejdź do treści

Ogłoszenie urzędowe

Informacje, 29 listopada 2022 08:46

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty w Referacie Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów

Baner Radio Andrychów OGŁOSZENIE

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie wyższe,
  3. wymagany staż pracy – co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia zadań związanych z przeprowadzaniem zamówień publicznych (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem),
  4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. nieposzlakowana opinia,
  7. umiejętność biegłej obsługi komputera.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. Osoby zakwalifikowane w wyniku selekcji ofert pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o kolejnym etapie procesu naboru tj. rozmowie kwalifikacyjnej – telefonicznie lub drogą mailową.

zobacz: Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content