Przejdź do treści

Ogłoszenie o przetargu

Informacje, 11 maja 2023 07:35

Burmistrz Andrychowa ogłasza trzy I-sze publiczne przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek położonych w Andrychowie przy drodze bocznej od ul. Żwirki i Wigury.

Nr działkiPow. działki (ha)Księga WieczystaCena wywoławcza*Wysokość wadiumData i miejsce przetarguGodzina
1429/45
1429/46 udział 1/2 w 1429/50
1429/47 udział 1/2 w 1429/50
0,0810
0,0756 0,0131
0,0744 0,0131
KR1W/00032068/7100.000,00 zł
90.000,00 zł

90.000,00 zł
10.000,00 zł
9.000,00 zł

9.000,00 zł
15 czerwca 2023 r. Urząd Miejski w Andrychowie II piętro, sala konferencyjna1000
1100

1200

* do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny 23% podatek VAT– zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zbywane działki mają kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Są niezabudowane, położone w terenie płaskim, częściowo ogrodzone (ogrodzenie do rozbiórki), porośnięte krzakami i drzewami. Teren wymagający uporządkowania. Usunięcie nasadzeń, w celu przygotowania gruntu pod zagospodarowanie będzie wymagało uzyskania zgody Burmistrza Andrychowa. W ewidencji gruntów działki sklasyfikowane są jako RIVa, PsIII, B. Dojazd do działki nr 1429/45 odbywa się poprzez grunt utwardzony po drodze gminnej od strony ul. Żwirki i Wigury, natomiast do działek 1429/46 i 1429/47 będzie odbywał się dodatkowo poprzez działkę nr 1429/50.

Działki nie są przedmiotem zobowiązań i wolne są od obciążeń

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Andrychów – Osiedle Żwirki i Wigury, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII-453-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z 24 kwietnia 2002 r. z późn. zm., działki ozn. nr: 1429/45, 1429/46, 1429/47, 1429/50 znajdują się w jednostce oznaczonej symbolem: 10 MN, UOzabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług oświaty.

W przetargach mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 7 czerwca 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku Urzędu. W tytule przelewu należy wpisać numer działki.

Przed otwarciem każdego przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem jest:

  1. podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  2. osoba pozostająca w związku małżeńskim, w którym funkcjonuje ustawowa wspólność majątkowa – do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków, w przypadku kiedy udział bierze jeden małżonek – należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem licytacji ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu.
  3. reprezentowany przez niego pełnomocnik – konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który dany przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargów wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Przetargi są ważne bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowane ceny sprzedaży działek winny zostać wpłacone jednorazowo przed zawarciem każdej umowy notarialnej. Przed podpisaniem umów notarialnych środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej każdy z Nabywców zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty jej sporządzenia, w tym opłat sądowych ponosi Nabywca.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywca każdej z działek przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działek pokrywa koszty prac geodezyjnych.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych działek można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-99-56.

Ogłoszenie o przetargach jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl/umandrychow/, jak również w siedzibie Urzędu Miejskiego. Informacja o ogłoszonych przetargach umieszczona jest również na tablicach ogłoszeń.

Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargów z ważnych powodów.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content