Przejdź do treści
Reklama
Reklama
miejsce na twoją reklame

Ogłoszenie o przetargu

Informacje, 15 września 2021 09:27

Burmistrz Andrychowa ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Andrychowie przy ul. Żwirki i Wigury.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Andrychowie przy ul. Żwirki i Wigury, składająca się z działek nr 1423/22 o pow. 0,0053 ha oraz nr 1423/25 o pow. 0,1862 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1W/00045848/3.

Zbywane działki są niezabudowane, położone w odległości ok. 1200 m od centrum miasta. Najbliższe otoczenie stanowią grunty niezabudowane – łąki, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty zabudowane usługowo oraz kaplica. Działki tworzą jeden kompleks gruntów, nieogrodzony o kształcie regularnym – szerokość kompleksu wynosi od 9 m w części zachodniej (dojazd) do ok. 19-22 m w pozostałej części. Nieruchomość przylega do drogi asfaltowej (Żwirki i Wigury) – droga powiatowa. Dojazd do nieruchomości odbywa się po działce nr 1423/22, częściowo przez chodnik o nawierzchni z kostki brukowej. Pas drogowy (jezdnia i chodnik) nie znajdują się na terenie kompleksu. Teren jest płaski, porośnięty trawą. Sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz energetyczna biegnie w odległości do kilkunastu metrów od granicy kompleksu (w pasie drogowym ulicy Żwirki i Wigury), zaś sieć gazowa w odległości ok. 40 m (w pasie drogowym ul. Tkackiej).
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i wolna jest od obciążeń. Dział I-Sp, III i IV księgi wieczystej KR1W/0045848/3 wolne są od wpisów dotyczących zbywanych działek.

Przetarg (licytacja) odbędzie się 13 października 2021 r. o godz. 12-tej w budynku Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, II piętro, sala konferencyjna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Andrychów – osiedle Żwirki i Wigury, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVIII-453-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z 24 kwietnia 2002 r. z późn. zm., działka ozn. nr 1423/22 znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: O1 Z1/2 – ulica zbiorcza wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, natomiast działka ozn. nr 1423/25 znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: 13 MN, UH, UG – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług handlu i gastronomii.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 325.550,00 zł netto (słownie złotych: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100). Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny 23% podatek VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wysokości 32.500,00 zł (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące pięćset 00/100) w formie pieniądza lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 października 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku.
Przed otwarciem przetargu komisja przetargowa potwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami przetargu. W przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi Nabywca.
W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działki pokrywa koszty prac geodezyjnych.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-99-56.
Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl/umandrychow/, jak również w siedzibie i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie.
Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Reklama
Reklama
Reklama
Gospodarstwo-Dudek-w-Zagórniku-baner
Reklama
baner-Narodowy-Spis-Powszechny-2021
Reklama
Skip to content