Przejdź do treści

Ogłoszenie o przetargu

Informacje, 21 czerwca 2023 12:49

Burmistrz Andrychowa ogłasza I-szy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki położonej w Andrychowie przy drodze bocznej od ul. Żwirki i Wigury

Nr działkiPow. działki (ha)Księga WieczystaCena wywoławcza*Wysokość wadiumData i miejsce przetarguGodzina
1627/40,0229KR1W/00091269/742.000,00 zł4.000,00 zł26 lipca 2023 r. Urząd Miejski Andrychów, Rynek 15, II piętro, sala konferencyjna1000

* do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny 23% podatek VAT– zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Opis nieruchomości: Zbywana działka ma kształt zbliżony do trójkąta. Posadowionych jest na niej 5 garaży blaszanych, niezwiązanych trwale z gruntem. Ogrodzenie sąsiedniej posesji biegnie wzdłuż wschodniej granicy zbywanej działki. W bezpośrednim sąsiedztwie południowej granicy działki biegnie umocniony rów melioracyjny. W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jest jako B. Dojazd do niej odbywa się drogą boczną od ulicy Żwirki i Wigury, o nawierzchni asfaltowo-żwirowo-betonowej, o szerokości ok. 3,5 m÷5,5 m (dojazd pomiędzy istniejącym ogrodzeniem oraz budynkiem).

Obciążenie i zobowiązania: Posadowione na działce garaże stanowią własność osób fizycznych, natomiast na grunt pod nimi zawarte zostały na czas nieoznaczony umowy dzierżawy. Zatem nabywca przejmie nieruchomość wraz z czynnymi umowami. Nieruchomość obciążona jest służebnością uprawniającą do wykonywania przejazdów i przechodów po nieruchomości obciążonej częścią gruntu o pow. 0,0022 ha, stanowiący trójkąt znajdujący się w południowym narożniku działki nr 1627/4, na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1627/3, 1565/11 i 1565/12.


Przeznaczenie w mpzp: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z 28 września 2006 r. z późn. zm., działka ozn. nr 1627/4 znajduje się w jednostce oznaczonej symbolem: A8.2/3 KDl teren drogi lokalnej.

Mpzp na tym terenie zakazuje: nowej zabudowy wewnątrz linii rozgraniczających drogi, zakaz nie dotyczy obiektów budowlanych dopuszczonych na mocy przepisów odrębnych: w tym wiat, zadaszeń i kiosków lokalizowanych w miejscach przystanków komunikacji zbiorowej. Szczegółowe informacje dotyczące zagospodarowania przedmiotowej działki można uzyskać pod nr tel. 33 842-99-51 lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, Rynek 15, I piętro, pokój nr 115.

W przetargu mogą brać udział podmioty, które wpłacą wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 19 lipca 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku Urzędu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Komisja przetargowa: przed otwarciem przetargupotwierdza wniesienie wadium przez jego uczestników, którzy winni przedłożyć komisji dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznali się ze wszystkimi warunkami przetargu.

Wymagane dokumenty:

  • dowód tożsamości, a w przypadku, gdy uczestnikiem jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu na papierze aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze wszystkimi warunkami przetargu;
  • w odniesieniu do osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem licytacji ze środków pochodzących z majątku wspólnego, za cenę ustaloną w przetargu.
  • jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa uprawniającego do udziału w postępowaniu przetargowym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowana cena sprzedaży działki winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Przed podpisaniem umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów.

O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, w tym opłat sądowych ponosi Nabywca.

W przypadku, gdy Nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości Nabywca winien przedłożyć zezwolenie jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia lub wznowienia granic działek pokrywa koszty prac geodezyjnych.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej działki można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33-842-99-55 lub 33-842-99-56.

Ogłoszenie o przetargach jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl/umandrychow/, jak również w siedzibie Urzędu Miejskiego. Informacja o ogłoszonym przetargu umieszczona jest również na tablicach ogłoszeń.

Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Źródło: UM Andrychów

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content