Przejdź do treści

Ogłoszenie o II przetargu

Informacje, 16 sierpnia 2023 10:02

Burmistrz Andrychowa ogłasza II-gi przetarg ustny na sprzedaż działki położonej w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, podstrefa Andrychów, ograniczony do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, z wyłączeniem podmiotów które dotychczas nabyły działki w strefie.

Pierwszy przetarg odbył się 27 czerwca 2023 r.

Nr działekPow. działki w haKsięga WieczystaCena wywoławcza*Wysokość wadiumData i miejsce przetarguGodzina
6905/12
1,7702
KR1W/00070496/4
1.500.000,00 zł
150.000,00 zł
18 października 2023 r. Andrychów, Rynek 15, II piętro sala konferencyjna1000

* do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny 23% podatek VAT – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienie wyboru rodzaju przetargów:

W związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” w przetargu mogą brać udział wyłącznie podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2 014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, z wyłączeniem podmiotów, które dotychczas nabyły grunty w strefie.

Opis nieruchomości:

W/w nieruchomość zlokalizowana jest w strefie aktywności gospodarczej miasta Andrychowa oraz w obszarze Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa Andrychów, zarządzanej przez Krakowski Park Technologiczny Spółka z o. o., któremu przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości. Działka jest niezabudowana, nieogrodzona, o kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w rejonie ul. Przemysłowej. W ewidencji gruntów i budynków działka sklasyfikowana jest jako RIVa oraz Lz. Dojazd do działki odbywa się drogą wewnętrzną o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem z kostki betonowej – łącznikiem ulic: Przemysłowej i Strefowej. Działka posiada urządzony zjazd i została zniwelowana. Grunt wyrównano do poziomu drogi dojazdowej oraz umocniono murami oporowymi i skarpami. Od strony wschodniej mur znajduje się w odległości ok 27 m od granicy, natomiast od strony północnej w odległości ok. 20 m od granicy działki. Zarówno w części północnej jak i wschodniej pomiędzy granicą a murem oporowym znajduje się teren zieleni – poskarpowany, porośnięty drzewami i zakrzaczony. Na działce zlokalizowane są sieci: podziemna energetyczna średniego napięcia, kanalizacji deszczowej, napowietrzna sieć energetyczna wysokiego napięcia wraz z posadowionym słupem kratowym, ciepłownicza i teletechniczna. W głównej części działki w odległości ok. 8 m od muru oporowego od strony wschodniej biegnie opaska kanalizacji deszczowej wspierająca stabilność gruntu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Andrychów w zakresie parcel położonych w Andrychowie, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLIX-463-06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 września 2006 r. (z późn.zm.) w/w działka znajduje się w terenie ozn. symbolem:

A5.2/3.P2/TIG,P3,P4,P5,ZP1 – „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej przemysłu ciężkiego”. Przeznaczenie dopuszczone w granicach terenu: „tereny infrastruktury technicznej gazownictwa”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej i usług przemysłowych”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług materialnych”, „tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej usług magazynowo-składowych”, „tereny zieleni urządzonej”. Dokładne informacje dotyczące przeznaczenia dla tego terenu można uzyskać bezpośrednio w tut. Urzędzie, Rynek 15, pok. 115 – Wydział Architektury i Urbanistyki.

Zbywana działka nr 6905/12 nie jest przedmiotem zobowiązań. Działka obciążona jest służebnością przesyłu ustanowioną na czas nieoznaczony, na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków (szczegółowy opis służebności wpisany jest w Dziale III księgi wieczystej KR1W/00070496/4, dotyczy działek 6905/12, 6905/13 i 6905/14, które to działki powstały z podziału działki 6905/10).

Na obszarze, na którym znajduje się przeznaczona do sprzedaży działka, została w Państwowym Instytucie Geologicznym założona karta osuwiskowa. Ze względu na wykonane zabezpieczenia konstrukcyjne osuwisko zostało określone jako nieaktywne.

Na Nabywcy działki ciążyć będzie obowiązek prawidłowego posadowienia wszystkich projektowanych obiektów kubaturowych i drogowych, objętych w zakresie zagospodarowania działki inwestycyjnej, w taki sposób, aby spełnione były warunki stateczności dla przyjętych rozwiązań projektowych. Dodatkowo Nabywca (przyszły inwestor) zobowiązany jest do przedstawienia w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa stosownych obliczeń stateczności we wszystkich punktach charakterystycznych planowanego zagospodarowania działki inwestycyjnej, jak również potwierdzających stateczność przyległej infrastruktury strefy (murów oporowych, układu drogowego, sieci itd.) Przedmiotowe obliczenia stateczności wraz z projektem zagospodarowania podlegać będą zaopiniowaniu i uzgodnieniu w tut. Urzędzie, Rynek 16, I piętro, pok. 122 – Wydział Inwestycji i Drogownictwa. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać również pod numerem tel. 603-308-273.

Warunki sprzedaży:

 1. W strefie mogą zostać ulokowane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyłączeniem podmiotów, które dotychczas nabyły grunty w strefie, które wybudują budynki i/lub obiekty budowlane przeznaczone na działalność produkcyjną i usługową, bez możliwości lokowania obiektów mieszkaniowych, turystycznych oraz handlowych. Jako obiekt handlowy rozumiany będzie obiekt stanowiący całość techniczno-użytkową przeznaczony do sprzedaży detalicznej towarów. Specjalna Strefa Ekonomiczna przeznaczona jest dla wszystkich firm z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in. alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz) oraz niektórych firm z sektora usług, do których należą: usługi informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych.
 2. Na podstawie art. 57 § 2 k.c. w umowie sprzedaży Nabywca działki zobowiąże się wobec Gminy Andrychów, że nie dokona zbycia prawa własności nabytej nieruchomości do końca czerwca 2028 r. na rzecz podmiotu niespełniającego kryteriów, o których mowa w pkt 1. W razie niewykonania tego zobowiązania, Nabywca ponosić będzie odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Gminy Andrychów w wysokości nie mniejszej niż kwota, którą Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić – Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego – w związku z niedotrzymaniem warunków umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa wyżej.
 3. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zagospodarowania działki w terminie 3-ch lat od dnia wydania nieruchomości poprzez wybudowanie budynku i/lub obiektu budowlanego, o którym mowa w pkt 1, jednocześnie zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zakończenie budowy winno być udokumentowane przedłożeniem pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem inwestycji. W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę tego terminu zostanie naliczona kara umowna w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto. Możliwość naliczenia przez sprzedającego wyżej określonej kary umownej zapisana zostanie w notarialnej umowie sprzedaży i zabezpieczona ustanowieniem hipoteki wpisanej w księdze wieczystej na 1-szym miejscu. Naliczenie kar nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, w szczególności gdy Gmina Andrychów będzie zobowiązana zwrócić dofinansowanie z projektu pn. „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie poprzez uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych oraz rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej w strefie” z powodu niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie.
 4. W razie przeniesienia prawa własności na mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę i niedotrzymania przez kolejnego (kolejnych) Nabywców nieruchomości terminów zagospodarowania działki, kary umowne ciążą nadal na pierwotnym Nabywcy.
 5. Nabywca przy umowie sprzedaży ustanowi za jednorazowym wynagrodzeniem, za tzw. „symboliczną złotówkę”, przez co należy rozumieć kwotę nieprzekraczającą kwoty 100,00 zł brutto, nieograniczoną w czasie służebność korzystania i dysponowania z sieci uzbrojenia podziemnego (teletechnicznej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i energetycznej) przebiegające przez sprzedawaną działkę i zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do tych sieci w celu ich konserwacji, modernizacji, remontu czy wymiany, a w przypadku kolizji z planowaną inwestycją przełoży sieci uzbrojenia podziemnego na własny koszt w uzgodnieniu z właścicielami sieci.
 6. W umowie sprzedaży nieruchomości, Gmina Andrychów zastrzeże na swoją rzecz prawo pierwokupu nieruchomości.
 7. Warunkiem wpięcia do kanalizacji deszczowej będzie wybudowanie w obrębie działki urządzenia do retencji wód opadowych na czas deszczu nawalnego, pozwalających na zatrzymanie przez okres 1 doby 50% ilości wody opadowej 15 minutowej.

Warunki przystąpienia do przetargu:

 1. W przetargu może brać udział podmiot spełniający w/w kryteria, który wpłaci wadium w formie pieniądza w wysokości podanej w powyższej tabeli przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Andrychowie nr 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 prowadzony przez ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 11 października 2023 r. wadium znajdowało się na rachunku Urzędu.
 2. Złożenie na piśmie do dnia 11 października 2023 r. w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15, pok. 112 lub 113 zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentacją zawierającą:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, a w przypadku cudzoziemców (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Cudzoziemiec zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga uzyskania zezwolenia właściwego ministra,
 2. oświadczenie oferenta, że jest podmiotem spełniającym kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tj. zatrudnianie mniej niż 250 pracowników, przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50.000.000 EUR a/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43.000.000 EUR,
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i gotowości jej nabycia bez zastrzeżeń w obecnym stanie,
 4. dowód wpłacenia wadium.

Druk zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniami dostępne są w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113).

Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych do przetargu wywiesza się w siedzibie urzędu nie później niż 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu oraz zamieszcza się w BIP. Przetarg zostanie przeprowadzony w drodze licytacji. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do niego tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Uczestnicy przetargu, którzy wpłacili wadium uczestniczą w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika upoważnionego do tego notarialnie, w przypadku zaś osób prawnych w przetargu uczestniczą osoby umocowane do działania w imieniu tych osób prawnych. Osoby uczestniczące w przetargu przedkładają Komisji dowody tożsamości. Małżonkowie osobiście biorą udział w przetargu lub okazują pisemną zgodę drugiego współmałżonka lub składają oświadczenie o nabywaniu nieruchomości z majątku odrębnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargów wadia zostaną zwrócone niezwłocznie (bez odsetek), w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości powiększona o należny 23% podatek Vat winna zostać wpłacona jednorazowo przed zawarciem umowy warunkowej, a środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Andrychów przed jej podpisaniem. O terminie zawarcia umowy notarialnej Nabywca zostanie zawiadomiony w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umów notarialnych, w tym opłat sądowych ponoszą Nabywcy.

Nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, a w przypadku konieczności rozgraniczenia, wznowienia granic działek lub aktualizacji mapy zasadniczej pokryje koszty prac geodezyjnych. Ewentualna przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z potrzebami przyszłej inwestycji odbywać się będzie na koszt Nabywcy.

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają korzystać ze wsparcia winni przed przystąpieniem do przetargu skontaktować się z Krakowskim Parkiem Technologicznym Spółka z o.o., 30-394 Kraków ul. Podole 60 (tel. +48 126401940, mail: strefa@kpt.krakow.pl, który zarządza strefą, opracowuje plany rozwoju strefy oraz wydaje decyzje o wsparciu inwestycji.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej działki można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 15 (I piętro, pok. 112 lub 113) w godzinach pracy Urzędu osobiście lub telefonicznie pod nr 33842-99-55 lub 33842-99-56.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej Urzędu www.andrychow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie www.bip.malopolska.pl /umandrychow/, jak również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Informacja o ogłoszonym przetargu umieszczona jest również na tablicach ogłoszeń.

Burmistrz Andrychowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content