Przejdź do treści

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkanych

Informacje, 02 października 2023 12:27

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie przypomina, że na terenie Gminy Andrychów zbiorczym systemem odbioru odpadów komunalnych objęte zostały wyłącznie nieruchomości zamieszkałe budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych to indywidualna umowa określa ogólne zasady oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Andrychów zbiorczym systemem odbioru odpadów komunalnych objęte zostały wyłącznie nieruchomości zamieszkałe budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego. Natomiast z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – między innymi z przedsiębiorstw, firm, lokali użytkowych, jednostek administracji publicznej, Rodzinnych Ogrodów Działkowych odbiór odpadów odbywa się poprzez zawarcie indywidualnej umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą świadczącym usługi odbioru odpadów, posiadającym wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, który prowadzony jest przez Burmistrza Andrychowa. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych to właśnie indywidualna umowa określa ogólne zasady oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych.

Podstawowe zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Andrychów obowiązujące wszystkie nieruchomości (zamieszkałe i niezamieszkałe) zostały ujęte w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów, który został przyjęty Uchwałą numer XXIX-205-20 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 listopada 2020 roku (z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z powyższymi regulacjami właściciele wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do selektywnego zbierania wytwarzanych odpadów komunalnych. W wyniku selektywnej zbiórki wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów: papier; metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; szkło; bioodpady, zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych; zużyte opony; odpady niebezpieczne, w szczególności przeterminowane leki, chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w tym igły, strzykawki i ampułkostrzykawki), farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, żywice, detergenty, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, żarówki,świetlówki i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe).

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych to właściciele lub zarządcy nieruchomości zobowiązani są do:

  • wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników lub worków (z wyłączeniem odpadów zmieszanych) do gromadzenia odpadów komunalnych;
  • podpisania umowy na ich opróżnianie i wywóz odpadów;
  • zapewnienia zgodnego z przepisami prawa zbierania i wywozu odpadów komunalnych.

Przypominamy, że żadne odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych nie powinny być mieszane z odpadami powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych, ani też umieszczane przy osiedlowych wiatach śmietnikowych, czy też w koszach ulicznych. Takie odpady winny być odbierane bezpośrednio z terenu danej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstały, zgodnie z warunkami umowy zawartej indywidualnie z przedsiębiorcą świadczącym usługi wywozu odpadów komunalnych.

Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Andrychów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem >>>TUTAJ

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content