Przejdź do treści

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Informacje, 24 maja 2023 10:30

Urząd Miejski w Andrychowie przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Każdy kto zdecydował się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków musi dopełnić formalności prawno-urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia właściwym odrębnym organom zarówno w zakresie jej budowy, jak i eksploatacji. Obowiązki te wynikają z dwóch różnych aktów prawnych: zgłoszenie budowy z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, kierowane jest do Starosty Wadowickiego a zgłoszenie eksploatacji z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska zwane dalej (p.o.ś.) – kierowane jest do Burmistrza Andrychowa. Po sformalizowaniu budowy oczyszczalni w Starostwie Powiatowym jej posiadacz ma obowiązek zgłoszenia jej eksploatacji w Urzędzie Miejskim. W myśl art. 152 ust. 1. p.o.ś instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (a do takich instalacji zaliczana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska czyli Burmistrzowi Andrychowa. Zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni należy dokonać przed rozpoczęciem jej użytkowania. Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Andrychowie (w zakładce: ochrona środowiska – zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków) bądź w siedzibie tutejszego Urzędu w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pok. nr. 117, I piętro. Do rozpoczęcia korzystania z przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (czyli Burmistrz Andrychowa) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnia, która jest już eksploatowana powinna zostać zgłoszona do Burmistrza w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została objęta tym obowiązkiem.

Niezgłoszenie informacji dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków lub eksploatacja instalacji niezgodnie ze złożoną informacją, zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska podlega karze grzywny.

Opracował Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Andrychowie

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content