Przejdź do treści

Nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów

Informacje, 21 grudnia 2017 10:10

Urząd Miejski w Andrychowie informuje, że od 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Andrychów”, wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie nr XXXIX-387-17 z dnia 28 września 2017 r., który wprowadza zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podziel się

Istotną zmianą wprowadzoną nowym regulaminem, który został dostosowany do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, jest sposób gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie. Od 1 stycznia 2018r. właściciele nieruchomości zobowiązani są gromadzić odpady zbierane selektywnie w odpowiednio opisanych pojemnikach lub workach zgodnie z nową kolorystyką wskazaną w w/w regulaminie.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA
W przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej odpady segregowane należy gromadzić w workach następujących rodzajów:
papier – worki niebieskie, oznaczone napisem „Papier”
szkło – worki zielone, oznaczone napisem „Szkło”
metale i tworzywa sztuczne – worki żółte, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
odpady ulegające biodegradacji – worki w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”
odpady zielone – worki w kolorze brązowym, oznaczone napisem „ Bio – odpady zielone”
Pozostałości z segregowania czyli odpady zmieszane oraz popiół należy umieszczać w pojemnikach:
popiół – pojemniki w kolorze dowolnym, oznaczone napisem „Popiół” z wyłączeniem w/w kolorów
odpady niesegregowane (zmieszane) – w kolorze dowolnym, z wyłączeniem w/w kolorów
Dopuszcza się stosowanie worków do zbierania odpadów zmieszanych w przypadku nieruchomości trudnodostępnych, nie posiadających odpowiedniego dostępu do drogi. Wykaz nieruchomości trudnostępnych podany jest na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie w zakładce: nasze miasto/gospodarka odpadami.

ZABUDOWA WIELORODZINNA
W przypadku nieruchomości wielorodzinnych odpady należy gromadzić w pojemnikach następującego rodzaju:
papier – pojemniki niebieskie, oznaczone napisem „Papier”
szkło – pojemniki zielone, oznaczone napisem „Szkło”
metale i tworzywa sztuczne – pojemniki żółte, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
odpady ulegające biodegradacji – pojemniki w kolorze brązowym, oznaczone napisem „Bio”
odpady zielone – pojemniki w kolorze brązowym, oznaczone napisem „ Bio – odpady zielone”
popiół – pojemniki w kolorze dowolnym, oznaczone napisem „Popiół” z wyłączeniem w/w kolorów
odpady niesegregowane (zmieszane) – w kolorze dowolnym, z wyłączeniem w/w kolorów

W sytuacji okresowego powstawania zwiększonej ilości odpadów segregowanych na terenie nieruchomości w zabudowie wielolokalowej dopuszcza się stosowanie do zbierania odpadów, worków spełniających wymagania określone w niniejszym regulaminie.
Informujemy, że:
Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów powinny być:
– o minimalnej pojemności 110 l, wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu, zgodne z obowiązującymi normami europejskimi lub równoważnymi normami kraju producenta, odporne na działanie promieni UV, niskie temperatury, środki chemiczne oraz uszkodzenia mechaniczne, niezawierające pierwiastków szkodliwych dla środowiska, wyposażone w pokrywę oraz dodatkowo w przypadku pojemników o pojemności powyżej 110 l w koła. 

Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów powinny być:
– półprzeźroczyste lub przeźroczyste tzn. umożliwiające kontrolę zebranych odpadów bez konieczności otwierania worka, o pojemności 120 l, o wytrzymałości na obciążenia minimum 15 kg dla worków koloru żółtego oraz minimum 30 kg dla worków pozostałych kolorów, wykonane z folii polietylenowej i barwników niezawierających kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, odporne na działanie promieni UV, niskie temperatury oraz środki chemiczne.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych worki i pojemniki powinny być dodatkowo wyraźnie oznaczone numerem ewidencyjnym nadanym dla nieruchomości przez Gminę Andrychów.

POZOSTAŁE NIERUCHOMOŚCI
Na pozostałych nieruchomościach odpady powinny być zbierane w workach lub pojemnikach spełniających wymagania określone w w/w regulaminie.   
Uwaga!
W przypadku zanieczyszczenia zebranych w workach foliowych odpadów segregowanych innymi odpadami komunalnymi, podmiot odbierający odpady upoważniony jest do ich nieodebrania, z jednoczesnym obowiązkiem pozostawienia pisemnej informacji o przyczynie nieodebrania worka z tymi odpadami. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości powinien wydzielić występujące zanieczyszczenia, co umożliwi odebranie worków z odpadami w następnym, zgodnym z harmonogramem terminie wywozu odpadów.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, zapewnić aby pojemnik nie był uszkodzony lub pozbawiany jakiejkolwiek części niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania, utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów oraz ich bezpośrednie otoczenie w stanie czystości poprzez ich systematyczne zamiatanie i sprzątanie
Co zrobić z pozostałymi odpadami?
Pozostałe odpady tj. zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady zielone (w ilości przekraczającej limity odpadów odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości), stanowiące odpady komunalne właściciele nieruchomości mogą oddać do  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.
Ponadto informujemy, że: 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane będą dwa razy w roku w przypadku budynków jednorodzinnych oraz co najmniej raz w miesiącu w przypadku budynków wielorodzinnych, w sposób i  w terminach podanych do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
zużyte baterie i akumulatory mogą być składane do specjalnych pojemników, przeznaczonych do tego celu, ustawionych w sklepach, placówkach edukacyjnych lub miejscach publicznie dostępnych tj. w Urzędzie Miejskim w Andrychowie, ul. Rynek 15, oraz w Wydziale Komunikacji i Transportu Referat Zamiejscowy w Andrychowie, ul. Rynek 30. 
przeterminowane leki zbierane są również w specjalnych pojemnikach ustawionych w wybranych aptekach. Wykaz aptek umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu.

Przypominamy, że w roku 2018 roku obowiązują limity odpadów zielonych odbieranych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych przyjmowanych w punktach selektywnego zbierania odpadów:
odpady zielone:
– do 30 szt. worków o pojemności 120l na rok – dotyczy nieruchomości w zabudowie  mieszkaniowej jednorodzinnej;
– do 30 szt. worków o pojemności 120l na rok/samodzielny lokal mieszkalny – dotyczy zabudowy wielomieszkaniowej (limit roczny dla nieruchomości ustala się z uwzględnieniem liczby mieszkań w budynku).
W ramach limitu można oddać jednorazowo 30 szt. worków odpadów zielonych, bądź oddawać po kilka worków odpadów miesięcznie, aż do wykorzystania wprowadzonego limitu.
odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne :
do 0,6 Mg na rok z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej,
do 0,6 Mg na rok z jednego samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz 2 Mg na rok z części wspólnej nieruchomości w zabudowie wielomieszkaniowej.

Zapraszamy do zapoznania się z wszelkimi informacjami dotyczącymi systemu gospodarki odpadami na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie: www.andrychow.eu (zakładka nasze-miasto/ gospodarka odpadami).  Dodatkowe informacje można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Andrychowie – w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa: Rynek 15, pok nr 116, tel.: 33 842 99 65.

Podziel się

Audycje / Posłuchaj więcej podcastów

Skip to content