Przejdź do treści

Nowe ceny biletów od 15 kwietnia 2022 r.

Informacje, 06 kwietnia 2022 12:51

Nowy system taryfowy cen i opłat za korzystanie z usług przewozowych środkami komunikacji miejskiej w Andrychowie realizowanych przez operatora, w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

nowe ceny biletów od 15 kwietnia 2022

 Zgodnie z przepisami uchwała, a tym samym nowy cennik wchodzi w życie od 15 kwietnia 2022 r.

  1. Bilety jednorazowe:
  • normalny: 3,00 zł,
  • emeryci i renciści – mieszkańcy Gminy Andrychów, którzy ukończyli 60 lat życia i posiadają kartę seniora: 1,00 zł,
  • ulgowy (uwzględniający ulgi ustawowe),
  • bezpłatny (potwierdzający uprawnienie do skorzystania z bezpłatnego przejazdu).

2. Bilety miesięczne normalne:

  • na linię: 90,00 zł.

3. Opłaty dodatkowe:
a) za przejazd bez ważnego biletu – 100,00 zł,
b) za przejazd bez dokumentu poświadczającego uprawnienia bezpłatnego przejazdu – 100,00 zł.
c) za zanieczyszczenie przystanku albo autobusu – 100,00 zł.
d) za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu – 300,00 zł.
e) za zniszczenie lub uszkodzenie przystanku albo autobusu – 1000,00 zł
– Opłatę dodatkową, która zostanie uregulowana w terminie 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty, obniża się o 30%.

4. Opłata bagażowa:
a) za przewóz bagażu nie pobiera się opłat.
b) do przewozu dopuszcza się rzeczy określone w Rozdziale 4 Regulaminu przewozów osób, rzeczy, bagażu ręcznego i zwierząt autobusami komunikacji miejskiej w Andrychowie.

Wykaz przysługujących niektórym pasażerom uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Andrychowie, realizowanych przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Ulgi ustawowe. Ustawowe uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów regulowane są przepisami powszechnie obowiązującymi.

Ulgi gminne. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów:

uprawnieni sąpotwierdzenie uprawnienia
Dzieci do lat 7.na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna.
Uczniowie i studenci do 26 roku życia.legitymacja szkolna lub studencka.
Inwalidzi I grupy z ogólnego stanu zdrowia, osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności oraz opiekunowie tych osób.dokument potwierdzający inwalidztwo a w szczególności:legitymacja rencisty z wpisem o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o przyznaniu I grupy inwalidzkiej wraz z dokumentem potwierdzającymi tożsamość pasażera;orzeczenie wydane przez ZUS lub KRUS z określeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,legitymacja Polskiego Związku Niewidomych, a w odniesieniu do przewodnika lub opiekuna – wskazanie przez osobę uprawnioną.
Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do 16 roku życia (ze stwierdzoną koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub koniecznością stałego udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) wraz z opiekunem.bilet bezpłatnych przejazdów 1+1 (wydany przez OPS w Andrychowie) i legitymacja osoby niepełnosprawnej, a w odniesieniu do opiekuna – fakt posiadania wymienionego biletu i sprawowanie opieki w trakcie przejazdu.

Ilekroć jest mowa o opiekunach lub przewodnikach – należy przez to rozumieć jedną osobę pełnoletnią,  a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – jedną osobę, która ukończyła 13 lat, albo psa – przewodnika.

Uchwała taryfowa – dziennik urzędowy

Źródło: UM w Andrychowie

Podziel się
Skip to content